"فرانسه یکی از جذاب ترین کشورهای اروپایی درعرصهء سرمایه گذاری های خارجی است."

بتاریخ ۵ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۶ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای برونو لومِر، وزیر اقتصاد جمهوری فرانسه درمورد سرمایه گذاری های خارجی در سرزمین فرانسه روی صفحهء تویتر خویش چنین نوشت : "یک پویایی مثبت و قوی در سال ۲۰‍۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی). فرانسه یکی از جذاب ترین کشورهای اروپایی درعرصهء سرمایه گذاری های خارجی محسوب می گردد".

JPEG

ترازنامه سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) نهادی موسوم به "بِزنِس فرانس" – تجارت فرانسه درمورد سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه بیانگر دست آوردهای خیلی مثبت ذیل است :

- فرانسه یکی از جذاب ترین کشورهای اروپایی درعرصهء سرمایه گذاری های خارجی بشمار می آید ؛

- بیش از ۱۳۰۰ مورد اتخاذ تصمیم مبنی بر سرمایه گذاری - به عبارت دیگر، ۲۵ مورد اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری در هفته ( در صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)) ؛

- ایجاد ۳۰۰۰۰ فُرصت شغلی در پیوند با سرمایه گذاری های خارجی ؛

- ۳۲۰ رویکار صنعتی از بابت سرمایه گذاری های خارجی. بدین ترتیب، رویکارهای مذکور در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) زمینهء ایجاد مشاغل صنعتی بیشتر را به تناسب محو کسب و کار فراهم کرد.

JPEG

تاریخ نشر 09/04/2019

قسمت بالایی صفحه