فرانسه کشتار فجیع افراد ملکی را در کشور محکوم می کند

JPEG

کشور فرانسه این قتل عام فجیع افراد ملکی اعم از زنان و کودکان را تقبیح نموده و به بازماندگان قربانیان مراتب تسلیت عمیق خویش را اظهار می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 12/11/2015

قسمت بالایی صفحه