فرانسه و شورای امنیت سازمان ملل متحد [fr]

آیا می دانید شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه فعالیت می کند ؟
بمناسبت رهبری کشور ما در رأس مقام ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ذیلاً بشما شیوه کاری آنرا معرفی می کنیم. گراف معلوماتی بعدی شما را در جریان پیشنهاد فرانسه دربارهء سازماندهی حق ویتو و عملیات حفظ و تأمین صلح قرار خواهد داد.

کشور فرانسه از بدو تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی یکی از اعضأی بنیانگذار این نهاد بین المللی بود. فرانسه وابسته به شورای امنیت است و در آنجا یک کرسی دائمی را مانند ایالات متحده امریکا، انگلستان، روسیه و چین احراز نموده است. به همین عنوان از یک نقش بارز و محرکی در بسا مسائل بهره مند می باشد.

ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد : ۱۵ عضو

شورای امنیت ۵عضو دائمی دارد که برخوردار از صلاحیت و حق استفاده ویتو استند :

- ایالات متحده امریکا
- فدراسیون روسیه
- فرانسه
- جمهوری خلق چین
- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی

شورای امنیت ۱۰ عضو غیر دائمی دارد که از صلاحیت و حق استفاده ویتو محروم اند :

گروه دول اروپای غربی و دول دیگر – ۲ عضو
هسپانیا
زیلاند جدید

گروه آسیا – ۲ عضو
مالیزیا
جاپان

گروه امریکای لاتین و کاراییب – ۲ عضو
اوروگویی
ونزویلا

گروه افریقا – ۳ عضو
انگولا
مصر
سِنِگال

گروه اروپای شرقی – ۱ عضو
اوکرائین

JPEG

روند نظم کار

ریاست

هرعضو با نظرداشت اصل ریاست نوبتی، برای مدت یک ماه شورای امنیت را رهبری می کند.

جلسات شورای امنیت

- از منشی عمومی سازمان جهت اشتراک در جلسات رسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت بعمل می آید. موصوف می تواند در این جلسات سخنرانی نماید، ولی رأی داده نمی تواند.
- اگر یک دولتی عضو که شامل شورای امنیت سازمان ملل متحد نباشد، در یک مسئله مورد بحث زیرسوال قرار گیرد، می تواند بدون حق رأی در مجلس شورای امنیت شرکت ورزد.

تصامیم

شورای امنیت سازمان ملل متحد دو نوع تصمیم را اتخاذ می کند :
- قطعنامه ها،
- ابلاغیه ها بسطح روئسا.
برای اینکه قطعنامه ای تصویب گردد، باید نُه رأی مثبت و هیچ رأی مخالفی از سوی یک عضو دائمی (دارنده حق ویتو) را کسب کند.

قطعنامه ها

از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۸۹ : ۶۴۶ قطعنامه (کمتر از ۱۵ قطعنامه در طول یک سال)
از سال ۱۹۸۹ تا سال ۲۰۱۵ : ۱۶۱۲ قطعنامه (۶۲ قطعنامه در طول یک سال)
در سال ۲۰۱۵ : ۶۴ قطعنامه مورد تصویب واقع شد و ۲ قطعنامه رد گردید.

JPEG

حق ویتو : موارد استفاده از ویتو بین ۲۵ جنوری ۱۹۴۶ و ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵

از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۹۱ :
- اتحاد جماهر اشتراکیه شوروی : ۱۱۴ ویتو
- ایالات متحده امریکا : ۶۹ ویتو
- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی : ۳۰ ویتو
- فرانسه : ۱۸ ویتو
- جمهوری خلق چین : ۳ ویتو (یکی آن در مورد قضیهء تایوان در سال ۱۹۵۵ بکار رفت)
- جمعاً : ۲۳۴ ویتو از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۹۱

از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۵ :
- فدراسیون روسیه : ۱۳ ویتو
- ایالات متحده امریکا : ۱۴ ویتو
- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی : صفر ویتو
- فرانسه : صفر ویتو
- جمهوری خلق چین : ۸ ویتو
جمعاً : ۳۵ ویتو از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۵


نزدیک به ۱۰۰ مملکت از ابتکار فرانسه در قبال سازماندهی حق ویتو حینیکه وقایع فجیع و جنایات جمعی مشاهده شود، پشتیبانی می کند.

JPEG

جهت پیگیری رهبری فرانسه در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد :

www.diplomatie.gouv.fr et www.franceonu.org
و هشتاگ و تویتر : #FrPrez

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه