فرانسه و اروپا

اتحادیهء اروپا – (یو.او.) که از بطن جامعهء اقتصادی اروپایی – (سی.او.او.) بدرآمده است، در سال ۱۹۵۷ میلادی (سال ۱۳۳۶ هجری شمسی) ایجاد گردید، و اکنون متشکل است از ۲۸ دولت عضو. اتحادیهء اروپا یک سازمانی توصیف می گردد که در جهان معادل و همتای ندارد. فرانسه با کشورهای آلمان، بلژیک، لوکزامبروگ، هالند و ایتالیا عضو موسس این تشکیل بشمار می آید.

JPEG

اتحادیهء اروپا (https://europa.eu/european-union/index_fr) بخود اهدافی را تعیین ومشخص کرده است که بنأی تمامی راهکارهای اش را تشکیل می دهد، و اهداف مذکور در مادهء ۳ معاهدهء اتحادیهء اروپا – (تی.یو.او.) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012M/TXT) درج گردیده و تسجیل یافته است.

۱)- "هدف اتحادیه متذکره ارتقای صلح، ارزش ها و رفاه مردمان اش است" ؛

۲)- اتحادیه متذکره به شهروندان اش یک فضای مملو از آزادی، امنیت و عدالت بدون مرزهای داخلی ای را که در قلب آن آزادی آمد و شُد افراد، در ارتباط با تدابیر مناسب و سالم درعرصه های نظارت بر مرزهای خارجی، پناهندگی، مهاجرت و همچنان جلوگیری از جرایم و مبارزه علیه این پدیده تضمین شده است، عرضه می کند." ؛

۳)- "اتحادیه متذکره یک بازار داخلی ایجاد می کند، و در راستای انکشاف پایدار قارهء اروپا بر مبنی یک رُشد اقتصادی متوازن و حفظ ثبات قیم، یک اقتصاد اجتماعی بازار با رقابت بُلندی که مسیر اشتغال زایی کامل و پیشرفت اجتماعی و سطح بُلند حفاظت و بهبودی کیفیت محیط زیست را می نوردد، جد و جهد می ورزد. این اتحادیه پیشرفت علمی و تخنیکی را ارتقا می دهد، و علیه انزوای اجتماعی و تبعیضات مجادله کرده و عدالت، حفاظت اجتماعی، مساوات میان زنان و مردان، همبستگی میان نسل ها و محافظت از حقوق کودکان را ارتقا و ترویج می دهد. اتحادیه یادشده انسجام اقتصادی، اجتماعی و ارضی، و همبستگی میان دول عضو را ارتقا می دهد، و به عنامندی تنوع فرهنگی و لسانی خویش احترام گذاشته و مراقب حفظ و توسعهء میراث فرهنگی اروپا است."

۴)- "اتحادیه متذکره یک وحدت اقتصادی و پولی ای را که سکه ها و بانکنوت های یورو نامیده می شود، ایجاد می کند." این اتحادیه در ارتباط اش با بقیه جهان، ارزش ها و منافع خویش را تأیید کرده و ارتقا می دهد، و در امر محافظت از شهروندان اش سهم می گیرد. اتحادیه فوق الذکر در تأمین صلح، امنیت، انکشاف مستمر کرهء زمین، همبستگی و احترام متقابل میان مردمان، تجارت آزاد و منصفانه، محو فقر و تنگدستی و حفاظت حقوق بشر، بخصوص حقوق کودکان، و همچنان حرمتگزاری دقیق و انکشاف حقوق بین الملل، خاصتاً رعایت اصول منشور سازمان ملل متحد سهیم است."

۵)- "اتحادیه مامی الیه اهداف اش را با ابزار مناسب و نیکو، نظر به صلاحیت های که معاهده ها به این نهاد تفویض کرده است، پیگیری می کند. اتحادیهء اروپا ۴ اصل آزادی بنیادین را تضمین می کند : آزادی حمل کالاها، سرمایه ها، خدمات و افراد در داخل بازار واحد."

اتحادیهء اروپا مرکب است از نهادها و اُرگان های (https://www.touteleurope.eu/actualite/les-institutions-europeennes.html) که طرزالعمل اش را تأمین کرده و زمینهء پیشبرد سالم و بجای مأموریت ها و رهبری راهکار های اش را فراهم می سازد.

قابل یادآهانی می باشد که نهادهای اتحادیهء اروپا (https://europa.eu/european-union/index_fr) - (کُمیسیون اروپا، شورای اروپا، پارلمان اتحادیهء اروپا که اجماع وزرأ است) نباید با شورای اروپا (https://www.coe.int/fr/) که یک سازمان متفاوت و علیحده ای است، اشتباه گرفته شود. شورای اروپا مشمول ۴۷ دولت عضو بوده و تعمیل منشور اروپایی حقوق بشر (معطوف به معارف، فرهنگ و علی الخصوص به دفاع از حقوق بشر است) را بعهده دارد.
به صفحهء مختص به فرانسه و شورای اروپا مراجعه نمایید – (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/la-france-et-le-conseil-de-l-europe/)

Quel est le rôle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ?

ریاست اتحادیهء اروپا وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه همه موضوعاتی مربوط به اتحادیهء اروپا را دنبال می کند. در این چوکات معین، وزارت مذکور مکلف به اجرای وظایف ذیل است :

- پیگیری راهکارهای داخلی و مسائل رسمی و نهادی ؛

- پیگیری روابط خارجی اتحادیهء اروپا، و همچنان راهکار خارجی و امنیت مشترک ؛

- پیگیری روابط جمهوری فرانسه با درنظرداشت تمامی ابعاداش، با دولی واقع در ساحهء جغرافیایی سرزمین مذکور (بشمول پرونده همکاری میان فرانسه و آلمان) ... )

به صفحه مان تحت عنوان :اتحادیهء اروپا : کی چه کاری را در فرانسه انجام می دهد ؟" مراجعه نمایید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/union-europeenne-qui-fait-quoi-en-france/

جهت دریافت معلومات مزید درعرصه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه