فرانسه نظر به گزارش "سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی" (او.سی.دی.او)، یکی از کشورهای رهبر در عرصهء رُشد سبز محسوب می گردد – ۱۲ جولای ۲۰۱۶ مطابق به ۲۲ سرطان ۱۳۹۵

نظر به گزارش "سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی" (او.سی.دی.او.) (۱) کشور فرانسه یک سیاست رضاکارانه و دارای هدف بُلند را در عرصهء محیط زیست و انتقال انرژی به پیش می برد. در زمرهء رهبران اروپایی در بخش رُشد سبز، فرانسه به اثبات می رساند که رُشد تولید ناخالص داخلی و نزول افرازات گاز گلخانه ای می تواند مسیر موازی را بپیماید.

JPEG

در آخرین گزارش "سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی" (او.سی.دی.او.) در فصل مربوط به کشور فرانسه و آنهم در عرصهء "آزمون های زیست محیطی"اش، از پیشرفت فرانسه خاصتاً در موضوعات آتی اشاره می کند :

- راه تفکیک، بخصوص با کاهش پخش گاز گلخانه ای فرانسه و مواد ملوث کنندهء فضا و هوا، برداشتن حقوق از آب شیرین و با ثبات ساختن تولید فضلات شاروالی ("پی.ای بی" – تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۳ = ۱۱۶ / "جی.او.اس." سال ۲۰۱۳ = ۸۹ ؛ شاخص محاسبه ۱۰۰ در ۲۰۰۰)

- نوآوری زیست محیطی و ارتقای سرمایه گذاری ها در بخش رُشد سبز. در این امر، ارزش اضافی و اشتغال در مقایسه با تمام سکتورهای اقتصادی، انکشاف سریعتر داشته است.


۱)- هدف مأموریت "سازمان همکاری و انکشاف اقتصادی" (او.سی.دی.او.)، ارتقای پالیسی های است که می تواند شرایط و وضع اقتصادی و اجتماعی را در سر تا سر جهان بهبود ببخشد.

برای دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه : http://www.gouvernement.fr/argumentaire/la-france-un-des-leaders-europeens-de-la-croissance-verte-selon-l-ocde-5393

تاریخ نشر 14/07/2016

قسمت بالایی صفحه