فرانسه مبلغ 000 150 یورو را جهت امداد رسانی به مهاجرین در ولایت خوست منظور کرد. [fr]

بعد از 15 جون 2014 مطابق 25 جوزا 1393، در نتیجهَ عملیات امنیتی در وزیرستان شمالی، تعداد زیادی از پناهندگان بطرف ولایات سرحدی خوست و پکتیکا می آیند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین بتاریخ 27 سپتامبر 2014 (5 میزان 1393) رقم مجموعی 026 33 خانوار را در خاک افغانستان محاسبه می کرد (123 25 خانواده در خوست و 903 7 خانواده در ولایت پکتیکا). در مرحلهَ نخست آنها از سوی مردم میزبان محل پذیرایی شدند، ولی امروز بیش از پیش در داخل کمپ گولان ولایت خوست دوباره جاگزین می شوند. این کمپ شاید بیش از 000 20 نفر را در خود گنجانیده باشد.

JPEG

شرایط سریعاً در حالِ تغییر خوردن است و احتمال خطر تداوم وضعیت در طول سال 2015 محتمل به نظر می رسد، زیرا ورود پناهندگان ادامه دارد. امداد مالی مبلغ 000 150 یورو به "مرکز بحران"، اجازه می دهد تا یک پروژهَ پاسخگو یا کمک رسانی عاجل در کمپ تمویل شود. هدف آن تاَمین دسترسی به آب آشامیدنی بذریعهَ تانکرهای آب و حفر چاه ها، تقلا جهت بهبودی شرایط حفظ الصحه، پاک سازی (ساخت بیت الخلاها، حمام ها، محلات شستوشوی البسه، توزیع بسته های موادِ حفظ صحت) و همچنان تضمین مدیریت بهتر کثافات و زباله ها می باشد.

اوضاع بشری با نظرداشت عوامل آتی نگران کننده باقی می ماند : فصل سرد زمستان اینک فرا می رسد (اکثر خانواده های مهاجر برای نخستین بار برودت هوا را آزمایش خواهند کرد) ؛ تعداد پناهندگان پیهم افزایش می یابد و حضورداشت مهاجرین امکان دارد به درآزا بکشد، زیرا اردوی پاکستان شاید برای مدت طولانی در وزیرستان شمالی مستقر شود.

JPEG

تاریخ نشر 07/12/2014

قسمت بالایی صفحه