فرانسه رهبری "کوپ 21" را که طی ماه دسامبر 2015 در پاریس تدوین می یابد، بعهده دارد.