فرانسه : دومین کشور جهان که به بهترین وجه از محیط زیست اش محافظت می کند.

فرانسه دومین کشور جهان است که به بهترین وجه از محیط زیست اش محافظت می کند.
امسال، نظر به درجه بندی تازه گزارش تحقیقاتی پوهنتون یال درمورد کشورهای که به بهترین وجه از محیط زیست شان محافظت می کنند، فرانسه مقام دوم را از آن خود ساخت.

JPEG

همساله و آنهم از دستکم ۱۸ سال بدینسو، پوهنتون یال گزارش تحقیقاتی بخصوص تحلیلی مبنی بر چگونگی و نحوهء مدیریت امر حفاظت از محیط زیست در کشورهای مختلف جهان از سوی مراجع دولتی یا عرضهء خدمات عامه را تهیه کرده و بدست نشر می سپارد. محققین با درنظرداشت ۲۴ شاخص منقسم در ۹ کتگوری، دو بُعد معضل اقلیم، یعنی قدرت تحرک و پویایی ساختار طبیعی، و صحت و سلامتی زیست محیطی را تحت مطالعه و بررسی دقیق قرار داده، و در نتیجه دو نمره عمده به دول اعطأ می نمایند. در زمرهء شاخص های یاد شده می توان از کیفیت هوا، در معرض ذرات ریز قرار گرفتن، کیفیت تنوع حیات و مسکن، ساحات بحری تحت حفاظت، افرازات گاز کاربُن دی اُ کسید، مِتان یا اُکسید اَزوت نام برد.

JPEG

در رده بندی گزارش تحلیلی فوق الذکر، بترتیب سویس مقام اول، فرانسه مقام دوم و دنمارک مقام سوم را حائز گردید. اما، زیلاند جدید در درجه هفتدهم، ایالات متحده امریکا در قطار بیست و هفتم و چین در ردیف یکصد و بیستم فهرست قرار گرفت.

تذکار باید داد که در سال ۲۰۱۶میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) فرانسه در خط دهم جدول جا داشت. معهذأ، این کشور با بذل جد و جهد، دست آوردهای ملموس و پیشرفت های عالی در سه کتگوری ذیل، طی بیش از یک سال گذشته جهش بس بزرگی را انجام داده است :

- تنوع حیات و اسکان طبیعی، بخصوص از بهر ایجاد ساحات تحت محافظت در جملهء مناطق مهم جهان (%۲۱ اراضی ملی فرانسه و %۲۲ ساحات آبی این سرزمین تحت حفظ است.) ؛

- کیفیت هوا : با داشتن تقریباً مقدار اندک زغال و استعمال مواد محروقاتی جامد در کشور ، افرازات پایین دی اُکسید سلفر یا اُکسیدهای ازوت ؛

- انرژی و اقلیم : شدت ضعیف کاربُن دی اُکسید بخاطر بهره برداری از انرژی های مختلط بدون کاربُن.

JPEG

https://e-rse.net/la-france-2eme-pays-qui-protege-le-mieux-son-environnement-dans-le-monde-270325/#gs.3Af7x_8

تاریخ نشر 16/08/2018

قسمت بالایی صفحه