فرانسه در مسائل و امور دوکتورین اردوی ملی افغانستان کمک می کند. [fr]

در چهارچوب حمایهء فرانسه از کالج قوماندانیت و قرارگاهی، مأموریت همکاری نظامی و دفاعی سفارت فرانسه در افغانستان، دست یازیده است به ترجمه دری یک تعداد اسنادی مربوط به دوکتورین تاکتیک که در نیروهای نظامی فرانسه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بتاریخ 6 جنوری 2016 (16 جدی 1394)، اولین اثر ترجمه شده دربارهء موضوعات تاکتیکی حرب، بواسطهء دگروال ژان – میشل مییهِ اتاشه نظامی فرانسه در افغانستان به دگروال مرادی قوماندان کالج قوماندانیت و قرارگاهی سپرده شد.

JPEG

سعی و تقلا برای ترجمهء آثار مذکور در آینده ادامه خواهد داشت تا تفکر و تأمل کادرهای بسویه عالی نظامی، همچنان امور مربوط به دوکتورین و نتیجه گیری واپس از تجارب عملی اردوی ملی افغانستان را غنامندی بخشد. با تعبیه این اسناد ترجمه شده به لسان دری و بهره برداری از آنها، مأموریت همکاری نظامی و دفاعی فرانسه بدین منوال امیدوار است تا در ایجاد یک تهداب منابع کتبی یا اسناد کافی که کاربُرد شان آزمایش شده است، به نفع قواه نظامی کشور حین اجرای مأموریت شان در راستای استقرار و تأمین امنیت جمهوری اسلامی افغانستان، سهم گیرد.

تاریخ نشر 13/01/2016

قسمت بالایی صفحه