فرانسه در راستای غنامندی میراث تاریخی اش متعهد بوده و تلاش می ورزد

در اثر سعی و فعالیت وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه، بتازگی یک آلبوم استثنأیی آثار عکاسی گوستاو لُگریِ، رسامی های شاعر رَمبو و یک نمایه ای از آفرینش معاصر روسیه، داخل کُلِکسیون های ملی گردید. برگشتی به این غنامندی میراث تاریخی.

JPEG JPEG

بیاد داریم که در سال ۲۰۱۶، یک اهدأی استثنأیی کُلِکسیون های موزیم اورسیِ را غنا بخشید. وزیر اطلاعات و فرهنگ فرانسه به موضوع چنین اشاره کرده بود : "زوج امریکایی سپِنسر و مارلِن هیِ، بخاطر تعهد شان به هنر و کیفیت ارزش دهی به هنر در موزیم های ما، یک بند کُلِکسیونی را به فرانسه و به موزیم اورسیِ سپردند. این گنجینه فرهنگی که موزیم های امریکایی برای تصاحب آن سر فدا می کردند، حداقل از سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ هجری شمسی) بدینسو، بذات خود مهمترین اعطأی به فرانسه محسوب می گردد. در آغاز سال جاری میلادی، عین احساس "تعهد به هنر" را از ورای کسب و حصول آثار هنری ای که هر کدام در بخش خود در ثروتمندی و فرافکنی کُلِکسیون های فرانسوی سهم داشته و نقش دارد، درمی یابیم".

JPEG


کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) یک البومی از کلیشه های گوستاو لُگریِ را به ملکیت خود درآورد

JPEG

بتاریخ ۱۷ جنوری (۲۸ جدی) گذشته، یک آلبومی مرکب از حدوداً صد اثر عکاسی گوستاو لُگریِ – عکاس افراد، فضا و شخصیت های مطرح پاریس در زمان امپراتوری دوم و همچنان نیز مولف نگاشته های "آبی بحری" و مهتمم یک فهرستی از میراث تاریخی سترگ فرانسه، در کُلِکسیون های کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) مدغم شد. این مجموعه گرانبها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه بخاطر ارزش تاریخی عمده اش بحیث یک خزانه ملی درج گردید. کتابخانه ملی فرانسه (بی.ان.اف.) در زمینه چنین گفت : "این اثر برازنده که نظر به تاریخ و خاصیت اش بنوع خود یکتا و بینظیر است، یک گواه استثنأیی از هنر ترسیم چهره ها بوسیلهء عکاسی در دوران امپراتوری دوم فرانسه بحساب می آید".

JPEG

(…)

جهت معلومات مزید در عرصه :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/La-France-s-engage-pour-enrichir-son-patrimoine

تاریخ نشر 23/02/2017

قسمت بالایی صفحه