فرانسه در رأس رهبری مقام ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد (جون ۲۰۱۶ – جوزا و سرطان ۱۳۹۵) : معرفی برنامهء کاری [fr]

در چوکات رهبری فرانسه طی یک ماه در رأس مقام ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد، آقای فرانسوا دولاتر نماینده دائمی کشور فرانسه درسازمان ملل متحد، برنامهء کاری شورای امنیت این نهاد بین المللی را برای ماه جون ۲۰۱۶ (جوزا و سرطان ۱۳۹۵) به مطبوعات معرفی نمود.

JPEG

۱)- در قدم اول، نخستین ستون کاری به رهبری فرانسه : محور عمده اجندآی کاری ریاست ما تأمین و حفظ صلح است. (...)
۲)- دومین محور اساسی امور محوله در ماه جاری، مسئلهء شرق میانه است. (...)
۳)- سومین و آخرین بُعد کاری ریاست شورای امنیت تحت رهبری فرانسه، عنصر مهمی که باید در ذهن نگه داشت، انتخاباتی است که در جریان ماه جون (جوزا و سرطان) برگزار خواهد شد. (...)

ذیلاً، متن کامل سخنرانی نامبرده را بگونه ای که بتاریخ اول جون (۱۲ جوزا) ایراد گردید، دریافت بدارید :

PDF - 226.3 kb
(PDF - 226.3 kb)

متن کامل سخنرانی آقای فرانسوا دولاتر، نماینده دائمی کشور فرانسه درسازمان ملل متحد – اول جون ۲۰۱۶

JPEG

جهت پیگیری مقام ریاست شواری امنیت سازمان ملل متحد به رهبری فرانسه :

www.diplomatie.gouv.fr et www.franceonu.org

و با مراجعه به هشتاگ و تویتر :

#FrPrez

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه