فرانسه در رأس رهبری مقام ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد (جون ۲۰۱۶ – جوزا و سرطان ۱۳۹۵) [fr]

فرانسه در رأس رهبری مقام ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد (جون ۲۰۱۶– جوزا و سرطان ۱۳۹۵ ) – اطلاعیهء سخنگوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه – ۳۱ می ۲۰۱۶ (۱۱ جوزا ۱۳۹۵)

JPEG

بعد از ختم دورهء ریاست شورای امنیت تحت رهبری مصر در یوم ۳۱ می (۱۱ جوزا) و با اظهار سپاس و امتنان ما از خدمات این کشور در این مقام، فرانسه سر از تاریخ اول جون (۱۲ جوزا) سال جاری، رهبری مقام ریاست ماهانه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بدوش می گیرد.

موضوعات آتی در فهرست سه اولویت کاری ما قرار دارد :

- محافظت از افراد ملکی طی عملیات حفظ و تأمین صلح. آقای ژان – مارک ایرو وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بتاریخ ۱۰ جون (۲۱ جوزا) دربارهء مطلب مذکور یک مجلس وزارتی شورای امنیت را خاصتاً با اشتراک سرمنشی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور افریقای مرکزی و رئیس کُمیتهء بین المللی صلیب سرخ ریاست خواهد نمود. در اوایل ماه جون (اواسط برج جوزا) یک نشستی در مورد مسئلهء خشونت های جنسی در منازعات نیز تدویر خواهد یافت ؛

- افریقا، با تجدید معیاد اعتبار وظیفهء مأموریت های حفظ و تأمین صلح در کشورهای مالی (مینوسما)، سودان/دارفور (مینواد) و مجوز تطبیق عملیات اتحادیهء افریقا در کشور سومالیا (امیسوم). شورای امنیت سازمان ملل متحد جریان اوضاع در جمهوری دموکراتیک کانگو، بروندی، جمهوری افریقای مرکزی، گیینهِ – بیساو و در سودان جنوبی را هم با دقت تعقیب خواهد کرد ؛

- افریقای شمالی و شرق میانه، با تجدید معیاد اعتبار کار و خدمت مأموریت سازمان ملل متحد در کشور لیبیا (مانول) و پیگیری دقیق بحران ها در کشورهای سوریه، لیبیا، یمن و منازعه میان اسرائیل و فلسطین که فرانسه برای حل معضل یادشده یک طرح ابتکار را در راستای استقرارصلح در شرق نزدیک ارائه می کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اوآخر ماه جون (نیمهء اول برج سرطان) گزارش منشی عمومی ملل متحد در مورد اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ مربوط به لبنان را نیز اخذ خواهد نمود ؛

مسئولیت رهبری مقام ریاست شورای امنیت تحت رهنمایی فرانسه نیز در امر تتمیم انتخابات در داخل نظام ملل متحد فعال بوده و روند انتصاب منشی عمومی آینده، انتخاب رئیس آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گزینش اعضأی جدید غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دور سال های ۲۰۱۷ – ۲۰۱۸ را دنبال خواهد نمود.

جهت پیگیری مقام ریاست شواری امنیت سازمان ملل متحد به رهبری فرانسه :

www.diplomatie.gouv.fr et www.franceonu.org

و هشتاگ تویتر : #FrPrez

تاریخ نشر 02/06/2016

قسمت بالایی صفحه