فرانسه درکنار افغانستان، از ارتقای میراث باستانی پشتیبانی می کند [fr]

محترم عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، آقای ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان را بحضور پذیرفت.

این ملاقات و گفتگو که بتاریخ ۱۶ فبروری ۲۰۱۶ (۲۷ دلو ۱۳۹۴) انجام یافت، زمینه را مساعد ساخت تا پروژه های خلق یا حمایه شده از سوی بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه (سکاک)، هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) و انستیتیوت فرانسه در افغانستان (ایفا) مطمح بحث قرار گیرد.

JPEG

بدین ترتیب، پروژهء ترسیم نقشه باستانشناسی، معطوف به تقاضای رئیس جمهور اشرف غنی، که از سوی هیئت باستانشناسی فرانسه روی دست گرفته شده است، مورد گفتمان واقع شد ؛ چون این نقشه حاوی تعاملات حساس و شدیدی می باشد، معهذآ انقریب در زمینه یک پروتوکول تفاهم عقد خواهد گردید. این تفاهمنامه اجازه می دهد تا عملکردی با بُعد وسیعی که منتج بدسترسی به جزئیات مواد و معلومات مندرجه نقشه فوق الذکر دربارهء غنامندی چشمگیر باستانی افغانستان می گردد، پیگیری شده بتواند.

PNG

کارکردهای در حال اجرا بمنظور شناخت بهتر از میراث فرهنگی افغانستان نیز مورد توجه وزیر محترم اطلاعات و فرهنگ قرار گرفت، یعنی کمک به ارقام بندی آرشیف های ملی، پروژه ای به افتخار آثار بهزاد، استاد چیره دست هنر میناتوری و اهل هرات باستان (چاپ مجدد و انتشار استثنأیی، تدویر نمایشگاه، تعبیهء فهرست آثار و ساختار نقدی). ابتکارات مذکور در چوکات یک راهبرد مدونی که برنامهء تعلیمات افغان های مسلکی در امور فرهنگ را با ارتقای مهارت فرانسوی تنگاتنگ نسج می دهد، رُشد وبسط می یابد.

درسال جاری ۲۰۱۶ میلادی، برنامه های جدید آموزش دهی از سوی بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه به مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیشنهاد خواهد شد.

تاریخ نشر 24/02/2016

قسمت بالایی صفحه