فرانسه به پشتیبانی رسمی اش از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان ادامه می دهد. [fr]

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان یک توافقنامه جدید همکاری را امضأ نمودند.

این توافقنامه جدید همکاری، طی ماه های آینده درب آغاز فعالیت های تعلیماتی و کارآیی را در عرصه های مختلف خواهد گشود. بتاریخ ۲۳ نوامبر گذشته (۳ قوس)، توافقنامه متذکره بواسطهء آقایان خلیل الرحمن متوکل، منشی عمومی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و پاسکال هانس، مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه مشترکاً عقد گردید.

JPEG

این توافقنامه در چهارچوب پیمان شراکت همکاری بین طرفین که بذریعهء یک رویکاری بنام " تقویت سیستم های امنیتی" (ار.اس.اس.) در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) آغاز گردید، صورت می پذیرد، و مفادات توافقنامه یادشده بخصوص در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ (سنبله/میزان ۱۳۹۳) با سفر کاری و مطالعاتی یک هیئت پنج عضوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در مقر شورای قانون اساسی فرانسه عملی گردید.

در ماه جون سال ۲۰۱۵ (جوزا/سرطان ۱۳۹۴)، منشی عمومی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در یک دورهء آموزشی که از سوی "مکتب ملی اداره" (اِنا) فرانسه تنظیم شده بود اشتراک ورزید، و همچنان در همین سال کارمندان منشی عمومی و کمیسیون مذکور، خدمات آموزشی را در بخش مطالعات مقایسوی میان قوانین اساسی فرانسه و افغانستان دنبال نمودند.

بالاخره، در ماه های جولای و اکتوبر ۲۰۱۶ (اسد و عقرب ۱۳۹۵) مامورین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در مقاطع تعلیماتی در عرصهء هماهنگی حکومتی دایر شده در "مکتب ملی اداره" (اِنا) فرانسه و در ساحهء مدیریت نظر به تعیین اهداف معین در انستیتیوت علوم سیاسی بوردو اشتراک نمودند. در این بابت قبلاً در سایت سفارت فرانسه گزارشی کتبی آماده و بدست نشر سپردیم.

JPEG

تاریخ نشر 29/12/2016

قسمت بالایی صفحه