فرانسه به پشتیبانی رسمی اش از انجمن مستقل عدلی و قضأیی افغانستان ادامه می دهد. [fr]

انجمن مستقل عدلی و قضأیی افغانستان و بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان یک توافقنامه جدید همکاری را امضأ نمودند.

این توافقنامه جدید همکاری در چوکات میثاق قبلاً عقد شده میان انجمن مستقل عدلی و قضأیی افغانستان و شورای ملی قضأت فرانسه صورت می پذیرد. توافقنامه متذکره بتاریخ ۳۰ نوامبر گذشته (۱۰ قوس) بواسطهء آقایان روح الله قاریزاده، رئیس کانون وکلای عدلی و قضأیی و پاسکال هانس، مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در کابل مشترکاً امضأ شد.

JPEG

سفارت فرانسه از انجمن مستقل عدلی و قضأیی افغانستان، با ایجاد برنامه تعلیماتی در عرصهء اصول شناسی مطالعات عدلی و قضأیی و اعزام قاضیان افغانی برای استفاده از دورهء کارآموزی در کابینه ها به فرانسه، حمایت می کند. شراکت و تشریک مساعی میان انجمن مستقل عدلی و قضأیی افغانستان، شورای ملی قضأت فرانسه و سفارت فرانسه در افغانستان به قاضی والا، رئیس کانون وکلای مدافع افغانستان نیز زمینه ورزیدن اشتراک در رویدادها و گردهمایی های بین المللی را که از سوی شورای ملی قضأت فرانسه یا انسجام و یا انضمام یافته بود، فراهم نمود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه