فرانسه به امر مبارزه علیه بیابان زایی و خشکسالی متعهد است - (۱۷ جون ۲۰۲۰ / ۲۸ جوزا ۱۳۹۹)

جمهوری فرانسه در این روز جهانی گرامیداشت از مبارزه علیه بیابان زایی و خشکسالی، تعهد خویش را به احتراز، تقلیل و تقلیب روال تخریب و فرسایش اراضی بسطح جهانی مجدداً تأیید می کند.

PNG

تعاملات مهم است : تمام قاره ها متضرر گردیده است، امروز ۳،۲ میلیارد انسان بالای اراضی ای که در مقابل بیابان زایی ضعیف و آسیب پذیر است، زندگی می نمایند ؛ هرسال ۱۲ میلیون هکتار زمین مضاف فرسوده شده و تخریب می گردد. این پدیدهء ذمیم مصونیت غذایی، منابع آبی، تنوع طبیعی، اقلیم و رُشد اقتصادی سرزمین ها را تهدید می کند - وضعیت و شرایط صحی جهانی منوط به مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" تذکار می دهد که فرسایش و تخریب نظم های طبیعی زمینی فُرصت بروز امراض عفونی نشأت یافته از جانوران را با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مصیبت بار بسطح کرهء زمین مساعد می سازد.

معهذأ، محافظت از نظم های طبیعی در اولویت امور قرار دارد. جمهوری فرانسه چهارچوب راهبردی خویش را بسطح بین الملل در راستای مبارزه علیه فرسایش و تخریب اراضی و بیابان زایی تجدید می کند. بذریعهء ۴ محور دخالت و عملکرد و ۱۲ هدف، منظور اخشدهی، اضطلاع و توسعهء اطلاعات و شناخت های علمی و کاردانی ها یا مهارت های سنتی جهت خلق مشترک راه حل های منطبق تر و عالیتر با ادخال فعالان تمامی بخش های ذیربط مسئله، و خاصتاً با بسیج همه منابع مالی نهایتاً برای تسهیل و تسریع تعمیل مفردات اجندآی ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ در قبال انکشاف پایدار است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/actualites-et-evenements/2020/article/la-france-engagee-dans-la-lutte-contre-la-desertification-et-la-secheresse-17

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه