فرانسه بعد از گذشت سه سال از الحاق غیرقانونی کریمیا...

فرانسه بعد از گذشت سه سال از الحاق غیرقانونی کریمیا از سوی فِدِراسیون روسیه، قویاً معتقد و وابسته به استرداد جامع حاکمیت و تمامیت ارضی کشور اوکراین در محدودهء مرزهای بین المللی شناخته شده اش است.

JPEG

زیرسوال بردن مرزها در تناقض و مخالفت با حقوق بین المللی قرار دارد. این امر یک تهدید مستقیمی برای امنیت بین المللی بوده و پیامدهای ناگوار و وخیمی را بالای نظم بین المللی ای که حافظ وحدت و حاکمیت تمام دول است، در قبال خواهد داشت

به همین دلیل جامعه بین المللی، اتحادیهء اروپا و فرانسه تصرف غیرقانونی کریمیا را از سوی روسیه برسمیت نمی شناسند.

فرانسه از نظامی سازی شبه جزیره و وخامت شرایط حقوق بشر که بخصوص تاتارهای کریمیا را متضرر نموده، نگران است. امری مبرمی است تا مطابق به قطعنامه شماره ۷۱/۲۰۵ مورخ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ساختارهای منطقوی و بین المللی نظارت بر حقوق بشر و همچنان سازمان های غیر حکومتی مدافع حقوق بشر بدون کارشکنی و مانع بتوانند به تمامی سرزمین اوکراین، منجمله کریمیا و سِباستوپول دسترسی داشته باشند. فرانسه خواستار آزادی همه افرادی است که در تناقض و تخلف با حقوق بین المللی محبوس گردیده اند.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-annexion-illegale-de-la-crimee-par-la-federation-de-russie-21-03-17

تاریخ نشر 22/03/2017

قسمت بالایی صفحه