فرانسه – افغانستان – امضای معاهدۀ دوستی و همکاری و اولین پروگرام همکاری پنج ساله

به تاریخ 12 جولای سال 2011، هنگام ملاقات بین رئیس جمهور حامد کرزی و رئیس جمهور نیکولا سرکوزی در کابل، تصمیم تقویت کمک های ملکی فرانسه برای افغانستان، به منظور همراهی پروسۀ انتقال و با ابراز یک عمل قوی دوستانۀ صد ساله میان دو کشور، اتخاذ گردید. بعد از گذشت شش ماه و کار های زیاد مشترک بین ادارات افغانی و فرانسوی، این عزم و ارادۀ دو جانبه با امضای معاهدۀ دوستی و همکاری میان فرانسه و افغانستان به تاریخ 27 جنوری سال 2012 در شهر پاریس از طرف هر دو رئیس جمهور، عملی گردید. با امضای این معاهده، افغانستان و فرانسه بلندترین سطح توافقات بین المللی را انتخاب نمودند و همچنان ارادۀ ثبت روابط شان را در دراز مدت نشان دادند. در واقع، معاهدۀ دوستی و همکاری برای یک دوره 20 ساله که قابل تجدید میباشد، به امضاء رسید.

معاهدۀ متذکره اساسات همکاری را در هشت بخش مختلف مشخص میسازد:

- دفاع و امنیت
- زراعت و انکشاف دهات
- صحت
- معارف و تحصیلات عالی
- فرهنگ و باستان شناسی
- حکومتداری دیموکراتیک و حاکمیت قانون
- زیربنا ها
- اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت

در راستای عمل متقابل، افغانستان تعهدات ذیل را در قبال فرانسه مینماید:

- مبارزه با تمام امکانات دست داشته در مقابل خطرات که از قلمرو آن کشور منشاء گرفته و فرانسه و یا منافع فرانسه را به مخاطره اندازد.
- همکاری میان سرویس های ضد تروریستی و ضد مواد مخدر.
- اعطای تسهیلات لازمی برای پروسونل و نهاد های که در روابط دو جانبه کمک مینمایند.
- ترویج زبان فرانسوی در ساحات آموزش متوسطه و عالی افغانستان.

در کنار این معاهده، پروگرام همکاری های پنج ساله که فعالیت های عملی شونده را مشخص میسازد، از طرف سفرای دو کشور، آقای برنار بژولی سفیر فرانسه و آقای اسد عمر سفیر افغانستان به امضا رسید. پروگرام همکاری، پروژه های را که دو کشور در جریان یک دوره اولی پنج ساله ( 2016 – 2012 ) عملی مینمایند، تشریح میکند. مجموع 64 پروژه و یا گروپ پروژه ها، ازدیاد %20 کمک های ملکی سالانۀ ما را نشان میدهد.

مصاحبۀ سفیر بژولی را با رادیو آزادی در سایت انترنت رادیو آزادی مطالعه نماید
.

JPEG - 33.1 kb
©présidence de la République/P.Segrette
JPEG - 43.6 kb
©présidence de la République/P.Segrette
JPEG - 40.7 kb
©présidence de la République/P.Segrette
JPEG - 45.9 kb
©présidence de la République/P.Segrette
JPEG - 30.8 kb
©présidence de la République/P.Segrette

تاریخ نشر 26/02/2012

قسمت بالایی صفحه