فرانسه – افریقای جنوبی – اشتراک هَرلِم دِزیر در کُمیسیون مختلط اقتصادی (۱۳ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۴ حمل ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۳ اپریل ۲۰۱۷ (۲۴ حمل ۱۳۹۶)، آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا معهء آقای روب دِویس، وزیر تجارت و صنایع افریقای جنوبی، در جلسهء کُمیسیون مختلط اقتصادی فرانسه – افریقای جنوبی اشتراک ورزید.

JPEG

در این جلسه کاری انکشاف روابط اقتصادی مان و تعاملاتی در پیوند با دسترسی به بازارها مطمح بحث قرار گرفت.

هدف از این جلسه عمیق ساختن روابط تجاری و توسعهء سیاست سرمایه گذاری با افریقای جنوبی بود، و کشور مذکور نخستین شریک تجاری فرانسه در افریقای ساحهء صحرا سفلا و قدرت اثرگذار و بانفوذ در صحنه بین المللی، بخصوص در قلب تشکیلات "بریکس" و گروه "جی ۲۰" است.

قبل از نشست کُمیسیون یادشده، بتاریخ ۱۲ اپریل (۲۳ حمل) یک مجتمع امور فرانسه – افریقای جنوبی که از جانب آقایان کریستوف سیروگ، منشی دولت مسئول صنعت، فنآوری دیجیتالی و بدعت فرانسه و روب دِویس، وزیر تجارت و صنایع افریقای جنوبی مشترکاً ریاست می شد، دایر گردیده بود. مجتمع مذکور از سوی "بِزنِس فرانس" (تجارت فرانسه) تنظیم گردیده و تقریباً بیش از صد اشتراک کننده مربوط به سکتور خصوصی را گردهم آورده بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-sud/evenements/article/france-afrique-du-sud-participation-de-m-harlem-desir-a-la-commission-mixte

تاریخ نشر 16/04/2017

قسمت بالایی صفحه