فرانسه از توسعه سکتور صحت در بامیان حمایت می کند [fr]

فرانسوا ریشیه سفیر فرانسه در افغانستان، در سفر به بامیان از شفاخانه مرکزی این ولایت بازدید به عمل آورد. این شفاخانه که در مرکز این ولایت قرار دارد، بخش نخست کار آن از سوی بنیاد انکشافی اقا خان (AKDN) در مدت سه سال انجام گردیده است. همچنان مرحله دوم کار این شفاخانه که از سوی آژانس توسعه وی فرانسه (AFD) تمویل می گردد، در حال تکمیل شدن است. سفیر فرانسه در بازدید از این شفاخانه از بخش زایمان آن نیز دیدن کرد که در آینده پذیرای بیماران از سراسر ولایت بامیان خواهد بود.

JPEG سفیر فرانسه از بخش زایمان شفاخانه بازدید کرد ؛ بخش مذکور در آینده پذیرای بیماران از سراسر ولایت بامیان خواهد بود.

JPEG یکی از بلاک های عملیات جراحی که بزودی فعال می گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه