فرانسه از توسعهء زراعت در افغانستان حمایت می کند [fr]

بخش زراعت در افغانستان %۸۰ ضروریات و معیشت اصلی مردم را تأمین می نماید. زراعت بسطح پلان اقتصادی بزرگ، در حدود %۴۰ تولیدات ناخالص داخلی کشور و %۶۸ عواید صادراتی که %۳۹ آن میوه های تازه و خشک است، تشکیل می دهد. تنها عرضهء حاصلات انگور، %۱۳ اقلام و مواد خوراکی بازار مذکور را می سازد.

آژانس انکشافی فرانسه (AFD) در سال ۲۰۱۴، با اکمال یک تمویل مالی کمیسیون اروپایی جهت تقویهء بخش های تولید مرکباتی از میوه ها، زردآلو و انار، مبلغ ۲،۲ میلیون یورو را به موسسه انکشاف باغداری ملی افغانستاان کمک کرد

JPEG

دو انجمن بذر تخم های اصلاح شده با پشتیبانی آژانس انکشافی فرانسه (AFD)، جهت توزیع تخم های بذری تثبیت و تصدیق شده به زارعین کشت گلخانه ای، در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی ایجاد گردید ؛ همچنان دو انجمن دهاقین کشت و بذر گلخانه ای، با داشتن بیش از ۵۰ عضو فعال عرض اندام نمود.

انتخاب نوعیت فرآورده ها با شراکت و همکاری انستیتیوت تحقیقاتی وزارت زراعت کشور انجام می یابد. برعلاوه، یک توافقنامهء همکاری با پوهنتون های فلورانس و بولویین جهت بسر رسانیدن مطالعات بالای امراض مرکبات میوه ها عقد گردید.

JPEG

هدف از این رویکار زراعتی، انکشاف تخنیک های حفظ حاصلات و تقویهء شراکت میان زارعین و صادرکنندگان این سکتور است.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید درمورد فعالیت های آژانس انکشافی فرانسه در افغانستان، در اینجا کلیک کنید :

http://www.afd.fr/home/pays/asie/ge...

GIF

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه