فرانسه از تاریخ 27 الی 28 سپتامبر 2014 مطابق 5 تا 6 میزان 1393، در سومین گفتمان امنیت هرات شرکت ورزید

دو بنگاه اندیشه فرانسوی که آقایان دَگوزان از بنیاد تحقیقات راهبردی/ "اِف.اِر.اِس" و رآسین از آسیا مرکز و "سیِ.اِن.اِر.اِس" از آنها نمایندگی می کردند و همچنان یک مشاور سفارت فرانسه در کابل، در دو روز سومین گفتمان امنیت هرات که در قلعهً اختیارالدین تدویر یافته بود، سهم گرفتند.
آقای ژآن لووک رآسین در چوکات مجموعهَ کاری 8، تحت عنوان : "دورنمآی همکاری منطقوی و بین المللی با افغانستانِ بعد از 2014" سخنرانی کرد.
هیئت فرانسوی از نظم خوب این کنفرانس در شهر تاریخی هرات و آنهم در آستانه ای انتصاب مقامات جدید افغان تمجید کرد. کیفیت جروبحث ها، تنوع سخنرانان که از چندین کشور منطقه و از قاره های دیگر آمده بودند، همکاری نیرومند زنان، جوانان و همچنان جامعه مدنی، مورد توجه هیئت مزبور واقع شد. هیئت هم جایگاهی خاصی را که به همایشهای فرهنگی و موسیقی قبل و بعد از کنفرانس داده شده بود، درک و تسجیل نمود.
JPEG

تاریخ نشر 26/10/2014

قسمت بالایی صفحه