فرانسه از بخش قضایی در افغانستان حمایت مینماید (12 نوامبر 2013)

در چوکات همکاری که توسط سفارت فرانسه در کاپیسا-سروبی در بخش قضایی به پیش برده میشود، سفیر فرانسه یک موافقتنامه را با انستیتوت ماکس پلانک به منظور تمویل راه اندازی یک برنامه اکادمیک برای غور و تفکر راجع به عدالت عنعنوی در افغانستان، به تاریخ 12 نوامبر 2013 به امضا رساند.

این برنامه یکساله در بر گیرنده یک کنفرانس سه روزه بوده و به تعقیب آن ایجاد یک گروپ کاری جهت تاسیس یک هماهنگی بین عدالت دولت و عدالت عنعنوی در نظر گرفته شده است. یک کنفرانس برای ارائه نتایج این گروپ کاری تدویر خواهد گردید.

این برنامه غور و تفکر اکادمیک در چوکات بخش سوم پروگرام کمک به عدالت محلی در کاپیسا-سروبی (SeLJuKaS) که هدف آن نزدیک ساختن عدالت دولت و عدالت عنعنوی میباشد، راه اندازی گردیده است.

تاریخ نشر 18/12/2013

قسمت بالایی صفحه