فرانسه از اجلاس ششمین کنفرانس احیأی مجدد صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز/سیدا، سِل و ملاریا در شهر لیون میزبانی کرد - (لیون، ۹ – ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۱۷ – ۱۸ میزان ۱۳۹۸)

صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض ایدز/سیدا، سِل و ملاریا بعد از گذشت هر سه سال، یک کنفرانسی را جهت احیأی مجدد منابع مالی اش تنظیم و تدویر می کند.

JPEG

بدین مناسبت، تمامی تمویل کنندگان دولتی و سکتور خصوصی وعده های اعطأی امداد شان را اعلام داشتند. صندوق وجهی جهانی شرکای خویش و جامعهء مدنی بشمول نمایندگان جمعیت های متضرر از این امراض را که همه شان در بسیج شریک و مدغم در تطبیق برنامه ها در ممالک اند، نیز دعوت نمود. از کمک های جمع آوری شده بعداً به تمویل مستقیم برنامه های وقایوی و مبارزه علیه سه مرض بزرگ واگیری که هر سال جان ۵،۲ میلیون انسان را می گیرد، استفاده بعمل می آید.

امروز، جامعهء بین المللی در مقابل تحریف خط السیر کنونی امحای امراض بزرگ واگیر قرار دارد. جامعهء بین المللی بطور کُل جهت تأمین پیشرفت های از قبل بدست آمده و برداشتن چالش های موجود، باید نیروهای شان را متحد ساخته و حرکت بصوب رسیدن به "هدف انکشاف پایدار شماره ۳ (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/politique-de-developpement-la-strategie-de-la-france/un-cadre-multilateral/l-agenda-international-du-developpement/article/objectif-de-developpement-durable-no3-bonne-sante-et-bien-etre) – (یعنی، دسترسی به صحت برای همگان) را تسریع بخشند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/priorites-sectorielles/la-sante/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/la-france-accueille-la-6e-conference-de-reconstitution-du-fonds-mondial-contre

تاریخ نشر 16/10/2019

قسمت بالایی صفحه