فرانسه – آسیایی مرکزی – بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلوماتیک (۲۹ مارچ ۲۰۱۷ / ۹ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، بتاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۹ حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی، بمناسبت تجلیل از برقراری و استقرار روابط دیپلوماتیک در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ هجری شمسی) با قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان، از همتاییان پنج دولت آسیایی مرکزی خویش در مقر وزارت امور خارجه فرانسه (کیِ دورسیِ) پذیرایی بعمل آورد.

JPEG


بحث و تبادل نظریات میان وزیر امور خارجه فرانسه با مهمانان اش به مسائل انکشاف روابط میان جمهوری فرانسه وهر یک از این دول آسیایی مرکزی و همچنان به همکاری درمورد تعاملات بزرگ بین
المللی، در گام نخست به امر مبارزه علیه دهشت افگنی، اختصاص یافته بود.

در این بحث و گفتگو پشتیبانی مان را در راستای عصری سازی این ممالک در تمام عرصه ها مجدداً یادآور شدیم. موضوع تحکیم پیوندهای ما، خاصتاً در بخش های معارف و فرهنگ نیز در اجندآی کاری جلسات قرار داشت.

بمناسبت همین روز، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه با همتاییان اش آقای کیرات عبدالرحمننوف از قزاقستان، آقای عبدالعزیز کاملوف از ازبکستان، و همچنان آقای عظمت یوسِنوف، معین وزارت امور خارجه قرقیزستان، آقای مظفر حسین زاده، معین وزارت امور خارجه تاجکستان و آقای وِپا حاجیئف، معین اول وزارت امور خارجه ترکمنستان نیز بحث و گفتگوهای دوجانبه انجام داد.

آقای ژان – مارک ایرو، یک نمایشگاه آرشیف های را که مسیر توسعهء روابط دیپلوماتیک میان فرانسه و آسیایی مرکزی را طی بیست و پنج سال گذشته ترسیم می کند، در مقر وزارت امور خارجه فرانسه (کیِ دورسیِ) به مخاطبین اش معرفی نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakhstan/evenements/article/france-asie-centrale-vingt-cinquieme-anniversaire-de-l-etablissement-des

تاریخ نشر 02/04/2017

قسمت بالایی صفحه