فراخوان تاریخی مورخ ۱۸ جون ۱‍۹۴۰ (۲۸ جوزا ۱۳۱۹) جنرال دو گول برای پیگیری مقاومت و جنگ علیه قواه اشغالگر در فرانسه

۱۸ جون ۱۹۴۰ میلادی برابر با ۲۸ جوزا ۱۳۱۹هجری شمسی : ۷۸ سال قبل از امروز، جنرال دو گول، ناجی وطن اش، از ورای امواج رادیو بی.بی.سی. در لندن، فراخوان تاریخی مورخ ۱۸ جون ۱۹۴۰ خویش را خطاب به مردم فرانسه در امر ادامهء مقاومت و نبرد علیه قواه اشغالگر در فرانسه قرائت نموده، اعلام داشت.

JPEG

با ترک فرانسه ای تحت اشغال نظامی آلمان نازی، و فردای عزیمت اش به انگلستان، موصوف از وینستون چرچیل، صدراعظم دولت شاهی این کشور تقاضای ایراد سخنرانی خطاب به مردم فرانسه را از ورای امواج رادیو بی.بی.سی. نمود. چرچیل بنوبه خویش به خواهش تاریخی دو گول لبیک گفت و آن را پذیرفت.

JPEG

اینهم ترجمهء متن کوتاه خطابیه تاریخی جنرال دو گول – ۱۸ جون سال ۱۹۴۰ میلادی مصادف به ۲۸ جوزا سال ۱۳۱۹ هجری شمسی، لندن :

"به جمیـع فرانسـویـیان

فرانسه یک نبردی را باخت !

اما، فرانسه جنگ را نباخته است !

حکومتدارانء دید و وادید تسلیم شدند، در مقابل وحشت و رعب سرفرود آوردند، شرافت و افتخار را از یاد بردند، و کشور را به زنجیر و زولانهء غلامی سپردند. ولی، هیچ چیزی از دست نرفته و ضایع نشده است !

هیچ چیزی از دست نرفته و ضایع نشده، زیرا این جنگ، یک جنگ جهانی است. در فضا و جهان آزاد، نیروهای عظیمی تا هنوز صدا بُلند نکرده، نجنبیده و داخل کارزار نشده اند. یک روزی، این نیروها دشمن را منکوب و نابود خواهند کرد. کشور فرانسه در چنین روزی، باید در مقام فتح و نصرت حاضر بوده و جایگاه داشته باشد. بدین منوال، سرزمین فرانسه آزادی و بزرگی اش را باز خواهد یافت. این است هدف ام، یگانه ارمان و هدفی من !

به همین منظور و در این راستا، از جمیع فرانسوییان، در هر جا و مکانی که باشند، دعوت می نمایم تا با من در عملکرد، در قربانی و جانبازی، و در آرزو و امید بپیوندند.

وطن مان در خطر مرگ قرار دارد.
برماست تا همه متحدانه برای نجات اش مبارزه کنیم !

زنـــده بـاد فرانســـــه !"

جنرال دو گـول
(امضأ)

JPEG

تاریخ نشر 18/06/2018

قسمت بالایی صفحه