غرس درخت برادری بتاریخ 24 مارچ ( 4 حمل ) در لیسه های استقلال و ملالۍ کابل [fr]

بتاریخ 24 مارچ 2015 مطابق به 4 حمل 1394، آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان و آقای ناصر عسکرزاده مدیر لیسه، درختی را در صحن باغ لیسه ذکور استقلال کابل غرس نمودند.

آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان و آقای ناصر عسکرزاده مدیر لیسه، نهالی را در صحن باغ لیسه ذکور استقلال کابل نشاندند.

قبل از غرس این درخت، مراسم مشابه نهال شانی با خانم شفیقه وردگ مدیره لیسه اناثیه ملالۍ کابل در صحن لیسه متذکره تدویر یافته بود.

JPEG

این ابتکار سبز در چوکات عملیهء «"درخت برادری و زیست باهمی" »  که از سوی انجمن "همه یکجا شهروندان" مطرح گردیده است، جامه عمل می پوشد. این انجمن پیشنهاد می کند تا در هر جای ممکن در جهان "درختان برادری" غرس نماییم ؛ این "درختان" الگوی است از عزم راسخ به زندگانی بهتر با همه.

JPEG - 41.3 kb
Plantation d’un pommier dans le jardin du lycée Esteqlal de Kaboul.

غرس نهال سیب در صحن باغ لیسهءاستقلال کابل

"درخت برادری و زیست باهمی" ملکیت تمام اشخاص مصممی می باشد که به ارزش های آزادی و گفتمان احترام قایل هستند.

تاریخ نشر 26/03/2015

قسمت بالایی صفحه