عکس العمل فرانسه در مقابل حمله بالای منطقه دیپلوماتیک و قوماندانی عمومی قوای بین المللی حافظ صلح ( 13 و 14 سپتامبر)

JPEG - 24.1 kb
© Photo actu.voila.fr

سخنگوی وزارت امور خارجه و اروپایی فرانسه، آقای برنار والیرو، در مقابل حملۀ دیروز بالای منطقۀ دیپلوماتیک در کابل عکس العمل نشان داد.

سوال ( رویترز): حملۀ دیروز بالای منطقۀ دیپلوماتیک و نظامیان افغان در کابل یکی از جسورانه ترین حملات در طی ده سال بود. عکس العمل شما راجع به این حوادت چیست و آیا این حوادت سیاست فرانسه در قبال افغانستان را تحت سوال قرار میدهد یا خیر؟

جواب

ما با قاطعیت حملۀ دیروزی در کابل را محکوم مینمایم.

ما از همبستگی خود با همپیمانان و مقامات افغان در این شرایط یاد آور میشویم که همه ما در ثبات افغانستان سهیم میباشیم. واکنش قوتهای افغان که از طرف قوتهای بین المللی حافظ صلح حمایت میگردید، برای پایان بخشیدن به این حملات مؤثریت خود را آشکار و ثابت نمودند.

این ملت افغان است که یک بار دیگر باج بزرگ برای تروریزم میپردازد. ما تسلیت خویش را به فامیل های قربانیان میفرستیم.

فرانسه در کنار ملت افغان در چوکات استراتیژی انتقال متعهد میباشد.

تاریخ نشر 15/09/2011

قسمت بالایی صفحه