عملیات باستانشناســان فرانســوی در بامیـــــان [fr]

درچوکات برگزاری جشنواره ها بمناسبت انتخاب بامیان بحیث مرکز فرهنگی سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) در سال 2015، این ماه سفارت فرانسه یکی از متون کتابی را که انقریب اقبال چاپ خواهد یافت و در پیوند به روابط خاص میان فرانسه و این ولایتء افغانستان نگاشته شده است، بخدمت شما خوانندگان عزیز تقدیم می دارد.

PDF - 1008.2 kb
عملیات باستانشناســان فرانســوی در بامیـــــان
(PDF - 1008.2 kb)

تاریخ نشر 30/08/2015

قسمت بالایی صفحه