عملکرد فرانسه در بخش های آب، پاکسازی و تصفیه [fr]

عدم دسترسی به آب آشامیدنی، پاکسازی و تصفیه، نخستین عامل مرگ و میر در جهان محسوب گردیده و چالش های زیادی را خلق می کند. جامعهء جهانی جهت نائل آمدن به مفردات فصل ششم اهداف انکشاف پایدار (https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/) و اجندآی ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ (https://www.agenda-2030.fr/)، در قبال این معضله شدیداً بسیج است.

فرانسه با پلان راهبرد بین المللی جدیداش برای آب، پاکسازی و تصفیه (۲۰۲۰ – ۲۰۳۰ / ۱۳۹۹ – ۱۴۰۹ هجری شمسی) که از جانب آقای ژان– بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری بتاریخ ۲۴ فبروری ۲۰۲۰ میلادی (۵ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی) ارائه و معرفی گردید، دخالت فعال خویش را در راستای دسترسی عملی به آب آشامیدنی، پاکسازی و تصفیه و همچنان مدیریت دوامدار و ادغامی منابع آبی پیگیری می کند. پلان راهبردی فرانسه برای ده سال آینده بر سه محور فعالیت حاوی اولویت می چرخد و اهداف ذیل را دنبال می کند :

۱)- بهبود رهبری بخش های آب، پاکسازی و تصفیه از سطح محلی تا سطح جهانی ؛

۲)- تقویت مصونیت آبرسانی به همگان در جو و فضای تصاعد فشارها بر منبع آبی و تکثیر بحران های منوط به آب ؛

۳)- تقویت کارآیی ابزار و امکانات، با ارجیحت دادن به توسعهء راه حل های بدیع و ساختارهای یکپارچه و منسجم تمویل مالی.

چشم دید و تعاملات

نظر به گزارش اخیر سازمان جهانی صحت (https://www.who.int/fr) –"او.ام.اس." (https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2019-full-report.pdf) و صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد – "یونیسف" (https://www.unicef.fr/)، در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، تقریباً ۲،۲ میلیارد انسان از آب آشامیدنی محروم بوده، ۴،۲ میلیارد تن دیگر به عرضهء خدمات پاکسازی و تصفیه "مناسب و در مدیریت ایمنی کامل " دسترسی نداشته و ۳ میلیارد انسان هیچ نوع سامان الات دست شویی را در اختیار ندارند. عدم پاکسازی و تصفیه، بخصوص مردمان محروم و فقیر را متضرر ساخته و یک عامل آسیب پذیری، علی الخصوص برای زنان و دختران (خطرات فزاینده تجاوز ، تأثیر حفظ الصحه ماهوار بالای شمولیت در نظم و نصاب معارف، امور شاقه حمل آب) توصیف می گردد.

اما، آب برای حیات بشر ضروری و الزامی است.

آب شیرین یک نقش مبرم و خطیری را درعرصهء انکشاف پایدار و تقلیل فقر و نابرابری ها ایفا می کند. ولی، تغییر اقلیم تأثیر عمیق بر دوران آب داشته و خطرات وقوع حوادث طبیعی (سیلاب ها، خشکسالی ها، فرسایش و تخریب اراضی وغیره) را به وخامت می گرایاند. این تحول کیفیت و موجودیت منابع آبی، طُرق استفاده کنونی از آب (استفاده خانوادگی، زراعتی، صنعتی، تجدید پذیر، زیست محیطی) و صلح در جهان را تهدید می کند. عواقب تخریب مزبور نیز جنبهء اقتصادی دارد : آلودگی آب رُشد اقتصادی را به یک ثلث کاهش می دهد (بانک جهانی، ۲۰۱۹ میلادی / ۱۳۹۸ هجری شمسی) – (https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/08/20/quality-unknown). اگر بر پیش بینی های (https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2019_FR_.Etat_de_la_Population_Mondiale.pdf) سازمان ملل متحد (https://www.unfpa.org/fr) اتکا ورزیم، نفوس بشر بروی کرهء زمین تا سال ۲۰۵۰ میلادی (سال ۱۴۲۹ هجری شمسی) باید به ۷،۹ میلیارد تن انسان بالغ گردد. افزایش نیازمندهای که برآن پیامدهای تغییر اقلیم اضافه می گردد، به تقویه اجتناب ناپذیر فشارها بر منابع آبی می انجامد.

فرانسه چگونه جد و جهد می ورزد ؟

یک تعهد بین المللی

فرانسه در مقابل چالش های یادشده، خودرا با یک پلان جدید راهبرد بین المللی فرانسه برای آب، پاکسازی و تصفیه (۲۰۲۰ – ۲۰۳۰ میلادی / ۱۳۹۹ – ۱۴۰۹ هجری شمسی) آماده و تجهیز کرده است. این پلان راهبردی جدید ثمرهء مشاروت و تفاهم وسیع، فراگیر و مشارکتی بوده و استوار بر بسیج جمیع فعالان فرانسوی آب است. فرانسه بذریعهء این پلان راهبردی جدید، اهمیت وضع و تصویب یک رویکرد میان رشته ای و مدیریت منسجم و یکپارچه منابع آب را تأیید می کند.

نخستین محور راهبردی مبتنی بر تحکیم رهبری بخش آب، پاکسازی و تصفیه است. فرانسه درعرصه، از تقویت نقش "سازمان ملل متحد – آب" – (https://www.unwater.org/) حمایت کرده، منشورهای هِلسینکی ۱۹۹۲ میلادی / ۱۳۷۱ هجری شمسی (http://www.unece.org/env/water.html) درمورد حفاظت و استفاده از مجاری آب فرامرزی و جهیل های بین المللی و منشورهای نیویارک (۱۹۹۷ میلادی / ۱۳۷۶ هجری شمسی) (http://www.unwatercoursesconvention.org/) دربارهء مجاری آب بین المللی به مابقی مقاصد بجز از کشتی رانی را ارتقا و ترویج می دهد. هدف از دو ابزار فوق الذکر تقویت مدیریت دوامدار و تفاهمی مجاری آب است. کشور فرانسه جهت تأمین صلح، امنیت و تداوم بهره برداری ها از آب، مدافع تصویب آنها بسطح بین الملل است. این امر زمینهء ایجاد شرایط مناسب و نیکو را به تحقق دو محور راهبردی دیگری که هدف اش تحکیم مصونیت آبرسانی، ابزار و امکانات با ارجیحت دهی به توسعهء راه حل های بدیع و ساختارهای یکپارچه و منسجم تمویل مالی است، مساعد می سازد.

فرانسه در پروتوکول آب و صحت کُمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (سی.او.او. ان.یو) – (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/WH_16_SDG_Guide/1904082_F_inside_72dpi.pdf) ضمیمهء منشور هِلسینکی که مدیریت آب و مسائل صحی را توحید می بخشد، نیز قویاً دخیل است.

منظور از پلان راهبردی جدید فرانسه وسیعاً تأمین انسجام بخش های آب، پاکسازی و تصفیه با متباقی ماده های اهداف انکشاف پایدار (او.دی.دی.) و پاسخ دهی به تعاملات بزرگ کنونی چون مصونیت غذایی و تغذی (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/autres-secteurs-d-importance/securite-alimentaire-nutrition-et-agriculture-durable/)، صحت، مساوات میان زنان و مردان (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-feministe/article/strategie-internationale-de-la-france-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les)، کاهش نابرابری ها، معارف و یاهم رُشد اقتصادی است.

بدین منوال، فرانسه مسئلهء آب، پاکسازی و تصفیه را همچون بخش تقدمی کمک عامه به انکشاف (ای.پی.دی.) می شناسد. فرانسه نظر به حجم، بعد از ایالات متحده امریکا، آلمان، انگلستان و جاپان، در زمرهء پنج مهمترین تمویل کنندگان جایگاه دارد.

یک تعهد ملی

فرانسه بذریعهء قانون سمت سودهی و برنامهء مرتبط به راهکار انکشاف و همبستگی بین المللی (۲۰۱۴ / ۱۳۹۳) (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029210384&categorieLien=id) پشتیبانی خویش را از رُشد اقتصادی دورانی مجدداً تأیید کرده، و بدین ترتیب به استفاده محلی از منابع آبی موجود، چارجویی و رسیدگی به زباله ها و ایجاد چرخش ها کوتاه ارجیحت و تقدم می دهد.

قانون مسمأ به "اوودَن – سانتینی" (۲۰۰۵ / ۱۳۸۴) (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000628190&categorieLien=id) جهت ارائهء پاسخ بطور بیشتر مناسب و منطبق به نیازمندی های عرصه متذکره، نیز به فعالان آب، مقامات محلی، اتحادیه ها، آژانس های آب فُرصت تخصیص تا %۱ بودجهء آب شان را بسود فعالیت همکاری و همبستگی فراهم می کند. بدین منوال، حدوداً ۳۰۰ میلیون یورو امداد و عطایا بین سالیان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۸میلادی (سالیان ۱۳۸۶ و ۱۳۹۷ هجری شمسی) از سوی مقامات محلی فرانسوی، اتحادیه ها و آژانس های آب بنفع ممالک شریک بسیج گردید. شرکت های خصوصی، بخصوص شرکت های "وِاولیا" و "سوِئز" نیز نقش بسزأیی در تطبیق راه حل های مناسب و منطبق با مایحتاج مردمان محروم و بی بضاعت دارند.

بالاخره، مشارکت فرانسوی برای آب (پی.اف.او.) (https://www.partenariat-francais-eau.fr/) که عمیم فعالان بخش مذکور (یعنی، سازمان جامعهء مدنی، سکتور خصوصی، مقامات محلی، اتحادیه ها، مراجع تحقیقاتی، دولت) را گردهم می آورد، در راستای ارتقای کارشناسی، مهارت و تردستی فرانسوی و ادخال مسئلهء آب، پاکسازی و تصفیه در اجندأی بین المللی جد و جهد مبذول می دارد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/environnement/l-action-de-la-france-en-matiere-d-eau-et-d-assainissement/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه