عملکرد فرانسه درعرصهء تنوع طبیعی

تنوع طبیعی حاوی یک نقش حیاتی است، زیرا توازن شکننده و ضعیف نظم های طبیعی که خدمات بدوی بایا و ضروری - مبرم و خطیر به آسایش و رفاه انسان - را برای حیات مان در کرهء زمین (تولید اُکسیژن هوا، استفاده دورانی از مواد غذایی، تولید ابتدائی، اما نیز خدمات تدارکاتی (غذاها، مواد طبیعی و نسج، آب آشامیدنی، نیروی طبیعی، وغیره) عرضه می دارد، منوط به تحفظ اش است. نظم های طبیعی درمقابل نوائب طبیعی، امراض مزمن و ساری و همچنان بی نظمی اقلیم، یک نقش ناظم را نیز ایفا می کند. نظم های طبیعی، فرهنگ های بشری وعقاید معنوی را می هنایید. فرسایش و تخریب تنوع طبیعی جهانی امروز قوس یک روال خطرناکی را می پیماید.

آخرین گزارش سکوی بین الحکومتی درمورد تنوع طبیعی و خدمات انتظامات طبیعی – (ای.پی.بی.او.اس.) (https://ipbes.net/global-assessment) مصوبهء هفتمین مقطع پاریس در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، خاطرنشان می سازد که طبیعت در اثر فعالیت بشر بطور چشم گیری صدمه و آسیب دیده ، و منجر به دگرگونی های بیسابقه ای در نظم های طبیعی گردیده است. %۷۰ اراضی، %۴۰ اقیانوس ها و %۵۰ فسحت و دامنهء جریانات آب بدین منوال تخریب گردیده یا خشکیده است. همچنان نیز، یک ربع گونه های حیوانی و گیاهی در معرض انقراض قرار دارد.

این تخریب تام عیار و کُلی تنوع طبیعی مستقیماً امکان نیل به %۸۰ اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد، بخصوص اهداف وابسته به فقر، گرسنگی، آب، شهرها، اقلیم، اقیانوس ها و اراضی را زیر سوال می برد. عوامل اصلی و مستقیم این تخریب و اضمحلال، تغییر بهره برداری از اراضی و ابحار، استحصال مستقیم منابع، تغییرات اقلیمی، آلایش ها و انواع اعاجیب اشغالگر است.

جهت دریافت معلومات مزید درمورد پیام های عمده ارزیابی "ای.پی.بی.او.اس." : (https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/11/IPBES-Depliant-Rapport-2019.pdf)

منبعد، عواقب آسیب ها و صدمات وآرده بر تنوع طبیعی درکنار بی نظمی اقلیمی، تعامل تحفظ را در صدر نخست نگرانی های زیست محیطی قرار می دهد.

سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی (سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هجری شمسی) سالیان کَلیدی برای حفاظت از تنوع طبیعی بسطح بین الملل محسوب می گردد. سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) علی الخصوص با تدویر جلسات مقدماتی و عتاد به "کوپ ۱۵ - COP 15" منشور تنوع زیست شناختی (کونمینگ) که در جریان آن باید یک چهارچوب راهبردی جهانی حاوی اهداف بُلند پروازانه برای تنوع طبیعی تصویب گردد، تسجیل خواهد یافت. یک نشست عالی تنوع طبیعی نیز در ماه سپتامبر (ماه های سنبله/میزان) در حاشیهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد گردید. بالاخره، فرانسه در ماه جنوری سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه های جدی/دلو سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، از کنگره جهانی "یو.ای.سی.ان." در شهر بندری مارسای واقع جنوب این کشور پذیرایی و میزبانی خواهد کرد.

فرانسه ضمن راهکار ملی برای تنوع طبیعی منتشرهء مورخ ماه جولای سال ۲۰۱۸ میلادی (ماه های سرطان/اسد سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، متعهد به استعلاء تنوع طبیعی منحیث یک اولویت زیست محیطی شبکهء دیپلوماتیک خویش، به اضطلاع تنوع طبیعی بسطح عالی در اجندآی سیاسی جهانی جهت کسب یک نتیجه بُلند پروازانه و برازنده به "کوپ ۱۵ -COP 15 " منشور تنوع زیست شناختی گردید.

جهت اخذ معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-preservation-de-la-biodiversite/l-action-de-la-france-en-matiere-de-biodiversite/

تاریخ نشر 16/06/2020

قسمت بالایی صفحه