عملکردء موسسه (GERES) یا "گروپ انرژی های قابل تجدید، محیط زیست و همبستگی" در ماحول شهری و روستایی [fr]

JPEG

موسسهء فرانسوی"گروپ انرژی های قابل تجدید، محیط زیست و همبستگی" یا (GERES) از سال 2002 بدینسو در افغانستان فعالیت می کند. عملکردهای موسسه متذکره در محیط روستایی و ماحول شهری علی الخصوص در کابل تمرکز دارد.

این هفته، چشم اندازی بر تحول و چگونگی امور (GERES) که از سوی آژانس انکشافی فرانسه یا (AFD) پشتیبانی می شود، با درنظرداشت بهتر شدن توانمندی استفاده از انرژی در اماکن، کارآیی فعالیت اش و حاکمیت همه جانبهء فعالان مختلف بخش مذکور بر این دستآورد زیست محیطی را تاَئید نمود. این بازنگری ، علاقه مندی تمامی فعالانِ نهاد های رسمی ذیدخل را آشکار ساخت : یعنی، مقام شاروالی کابل، وزارت انرژی و آب، وزارت اقتصاد، وزارت صحت عامه کشور و همه مراجعی که در دوسیهء حاکمیت بر انرژی و محیط زیست سهیم هستند. بالاخره بسیج شدن وسیع جامعه جهانی بازگو و اثباتِ ادغام صحیح این عملکرد در چوکات اجندای بین المللی (COP 21, SE4LL, Habitat 3) که موضوع پرسش ها در قسمت انرژی/تغییر اقلیم و انرژی/اسکان را در محراقِ نگرانی های خویش جا داده است، می باشد.

سه راهکار ذاتاً بُلند والا، یعنی نخست بهتر ساختن شرایط زندگی مردم، ثانیاً رُشد اقتصادی بخش جدید معضل زیست محیطی و ثالثاً اثرگذاری مثبت بالای محیط زیست، در حال رسیدن به هدف است.

تاَثیرات اجتماعی آن انکار ناپذیر است. بُلند بردن حد اوسط حرارت داخل منازل تا %10 و اعمار یک باب اتاق نشیمن، تاَثیرات مبرهن بر صحت و تعلیم و تربیه اطفال خانواده ها دارد. در حالیکه کاهش %30 در مصرف مواد محروقاتی، به همین خانواده ها فُرصت می دهد تا در بودجه تخصیص یافته به تسخین اماکن شان صرفه جویی نمایند.

از دیدگاه اقتصادی، تبارز بازار مورد نظر، با پیاده نمودن برنامه های نمونه ای و میکانیزم مالی تشویق کننده، تثبیت گردید : تجهیز 000 3 باب منزل که مطابق است به تقریباً یک میلیون یورو از عواید بخش مربوطه ؛ اندکی بیشتر ازنیمی این مبلغ هزینه شده بوسیلهء خود مشتریان تاَمین می گردد. پیشه وران یا پیمانکاران کوچکِ کابل آموزش دیده، با این کسب و کار جدید صاحب درآمد اضافی شده و بتازگی در یک چوکات مشترک منسجم شدند.

نگاهی زود گذری بر ارقام ذیل در بارهء تعامل زیست محیطی مسئله را وضاحت می دهد : صرفه جویی 000 2 تُن کاربُن دایوکساید در سال مساوی است به 000 500 لیتر تیل پترول یا 000 30 اصله درختِ در حال نشاء و نمو طی ده سال !

لیکن ختم این پروژه به معنی پایان فعالیت نیست. موسسهء فرانسوی "گروپ انرژی های قابل تجدید، محیط زیست و همبستگی" یا (GERES) که با تعهدات مدون سروکار دارد، چالش های پیشرو را خوب تشخیص داده و با مقابله و بالاخره غلبه بر آنها، ساحهء فعالیت خویش را بسط می دهد و تداوم بخش تحت کار را ضمانت می کند. به عبارت دیگر، موسسه متذکره جهت جواب دادن به تقاضای ارائه شدهء مردم، ساحه فعالیت خودرا در دیگر ولسوالی های ولایت کابل وسعت می دهد و همچنان در راستای ایجاد میکانیزم های نوِ مالی، خاصتاً به ارتباط با دست اندرکاران مراکز وام دهی کوچک و پیگیری در تقویت فعالان محلی، انجمنء صنعتکاران و نیز مقامات محلی که در این عملکرد نقش کَلیدی دارند، زمینهء سهولت ها را مهیا می سازد.

تعاملاتِ نیرومندی است و در کارآیی ادامهء این فعالیت جای شک و شبهه ای نیست.

تاریخ نشر 26/04/2015

قسمت بالایی صفحه