عمان – ملاقات و گفتگوی ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه با سعید بدرالبوسیدی، منشی عمومی وزارت امور خارجه (پاریس، ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۴ حمل ۱۳۹۶)

بروزجمعه ۲۴ مارچ ۲۰۱۷ میلادی (۴ حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین‌المللی جمهوری فرانسه بمناسبت گفتمان سیاسی فرانسه – عمان، آقای سعید بدرالبوسیدی، منشی عمومی وزارت امور خارجه دولت شاهی عمان را بحضور پذیرفت.

JPEG

تبادل نظریات و مباحثه میان طرفین، بر محور انکشاف روابط دوجانبه ما و همچنان بحران های منطقوی در شرق میانه، درجایی که سلطنت عمان دارای یک نقش مهم و مؤثری است، می چرخید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/oman/evenements/article/oman-entretien-de-jean-marc-ayrault-avec-sayyid-badr-al-busaidi-secretaire

تاریخ نشر 26/03/2017

قسمت بالایی صفحه