عقد قرارداد نصب یک سیستم رادار مستقل در افغانستان – گروپ تالِس - (کابل، ۲ جنوری ۲۰۱۹ / ۱۲ جدی ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲ جنوری ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۱۲ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی، قرارداد نصب یک سیستم رادار مستقل برای طیاره های نظامی و ملکی میان گروپ تالِس و مقامات ذیصلاح افغانی در قصر ریاست جمهوری افغانستان – ارگ کابل عقد گردید.

JPEG

افغانستان بذریعهء این سیستم جدید رادار فرانسوی قادر به نظارت و حاکمیت کامل بر حریم هوایی اش خواهد گردید. با اغتنام از فُرصت دست داشته، به گروپ تالِس (https://twitter.com/thalesgroup) از بابت امضأی این قرارداد نصب سیستم خاص رادار فرانسوی در سرزمین افغانستان نیز تبریک می گوییم.

PNG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه