عقد سه توافقنامه میان جمهوری فرانسه و دولت قطر (۶ جولای ۲۰۱۸ / ۱۵ سرطان ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۶ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۵ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقایان خالد بن رشید المنصوری، سفیر دولت قطر مقیم جمهوری فرانسه و اِریک شوالیه، سفیر جمهوری فرانسه مقیم دولت قطر، یک توافقنامه دوجانبه مبنی بر شناخت متقابل، تبادل جواز رانندگی و همچنان یک اعلامیه جزم عزم درعرصهء مصونیت غذایی، زراعت و فرآورده های صنعت زراعت را در شهر پاریس امضأ نمودند.

JPEG

سفیر دولت قطر و آقای ژان پیتِر، رئیس پوهنتون بروتیین جنوب، یک میثاق همکاری میان پوهنتون بروتیین جنوب و پوهنتون قطر را نیز عقد نمودند.

- هدف از امضأی توافقنامه ای در پیوند با شناخت متقابل و تبادل جواز رانندگی میان حکومت جمهوری فرانسه و حکومت دولت قطر، صدور اجازه به دارندهء یک جواز رانندگی ملی که مدار اعتبار بوده و از سوی طرف مقابل توافقنامه رسماً صادر شده باشد، در امر رانندگی موقت وسایط مندرج در کتگوری های مدنظر گرفته شده در جواز رانندگی موصوف در سرزمین اش، و همچنان تعویض این جواز مطابق به مقررات و شرایط پیش بینی شده از سوی توافقنامه موجود، است.

- هدف از اعلامیهء جزم عزم درعرصه های مصونیت غذایی، زراعت و فرآورده های صنعت زراعت، تحکیم همکاری های دوجانبه و افزایش سرمایه گذاری ها و تبادلات تجاری تولیدات زراعتی میان جمهوری فرانسه و دولت قطر است. امضأ کنندگان توافقنامه مصمم اند تا سرمایه گذاری های قطری را در سرزمین فرانسه و سرمایه گذاری های فرانسوی را در خاک قطر، در بخش های زراعت و فرآورده های صنعت زراعت جلب و تحریض نمایند، و موانع غیر تعرفه ای که صادرات فرانسه را بصوب کشور قطر محدود می سازد، بردارند، و همه اشکال همکاری متقابلاً سودمند را ارتقا دهند.

- هدف از میثاق همکاری میان پوهنتون بروتیین جنوب و پوهنتون قطر، توسعه و تقویه همکاری مشترک، بخصوص درعرصهء امنیت سایبری در تمامی ترکیبات پوهنتونی آن است. طرفین معاهده، جهت راه اندازی روند تعمق و تفکر دوجانبه و تطبیق برنامه های مشترک در راستای بهبود امکانات همکاری در بخش های تحقیق، آموزش های ابتدایی و مداوم، و تعلیم و تدریس، باهم همکاری می کنند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/qatar/evenement-qatar/article/signature-de-trois-accords-entre-la-france-et-le-qatar-06-07-18

تاریخ نشر 10/07/2018

قسمت بالایی صفحه