عقد توافقنامه های مربوط به تحصیلات عالی میان پوهنتون کابل و پوهنتون ژان مولن لیون 3

پوهنتون کابل و پوهنتون ژان مولن لیون 3 توافقنامه های پنجساله مربوط به تحصیلات عالی را تحت ادارهً وزارت تحصیلات عالی و سفارت فرانسه در کابل، به امضآ می رسانند. این توافقنامه ها مستقیمآ مشمول معاهدهً دوستی و همکاری که بتاریخ 27 جنوری 2012 میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان به امضآ رسیده است، می باشد. معاهدهً متذکره رسمیت بخشیدن، تحکیم مراودات بین پوهنتون های افغانی و فرانسوی و ایجاد سهولت رفت و آمدها یا سفرها برای محصلین، معلمین و محققین را توصیه می کند.
تقویه ارتباطات اکادمیک میان فرانسه و افغانستان در عرصهً حقوق، مانند بخش طبابت که قراردادهای مشابه آن در زمستان گذشته به عقد رسید، رشته سننن تاریخی را دوباره از سرمی گیرد.
علاوتآ انتخاب پوهنتون ژان مولن لیون 3 منوط می شود به اراده و عزم پیوستن روابط با یک شریک و همترازی که کارشناسی اش به سطح بین المللی شناخته شده است. تخصصات علمی این پوهنتون، بخصوص حقوق مقایسوی، رشته های تعلیمات عمده ای هستند، مشخصآ در ساحهً قانون گذاری، جهت همراهی تحولات جوامع

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه