عضویت جمهوری اسلامی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد [fr]

جمهوری فرانسه از عضویت جمهوری اسلامی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال و قدردانی می کند. این اقدام گامی به سوی تحکیم حفظ حقوق بشر در این کشور محسوب می گردد.

JPEG

این دست آورد به جمیع دوستان افغان مبارکباد !

تاریخ نشر 17/10/2017

قسمت بالایی صفحه