عصری سازی لابراتوارهای پوهنتون پولیتِخنیک کابل

کشور فرانسه جهت سهمگیری در عصری سازی لابراتوارهای پوهنتون پولیتِخنیک کابل،چهل پایه مایکروسکوپِ با کیفیت خیلی عالی را به این نهاد علمی و تحصیلی اهداَ نمود. پوهنتون پولیتِخنیک کابل دارای 4500 محصل و 252 استاد بوده که در زمرهء اینها 35 تن از اساتید اناث ایفاَی وظیفه می نمایند.

این ابتکار در چوکاتِ معاهدهء دوستی و همکاری سال 2012 میان فرانسه و افغانستان طرح و عملی شد. پیمان مذکور دوستی دوجانبه بخصوص بر تقویت همکاری علمی ما با افغانستان در بخش پوهنتون ها تاَکید می ورزد.

Cérémonie d'inauguration d'une salle nouvellement équipée de quarante microscopes à l'UPK, en présence de l'ambassade France
Cérémonie d'inauguration d'une salle nouvellement équipée de quarante microscopes à l'UPK, en présence de l'ambassade France

تاریخ نشر 12/03/2015

قسمت بالایی صفحه