عزیمت ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به امارات متحده عربی (۴ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۳ سنبله ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۴ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۳ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عازم امارات متحده عربی گردید. موصوف جهت انجام تبادل نظرات درمورد پرونده های منطقوی و دوجانبه، از جانب شیخ محمد بن زاید ال نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون قوماندان علی قواه نظامی امارات متحده بحضور پذیرفته شد. مشارالیه با میزبان و مخاطب اش بخصوص بحران های منطقوی و همچنان تمامی رویکار های همکاری دوجانبه، درعرصه های اقتصادی، تعلیمی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی را مطمع بحث و مشافهه قرار داد.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت آغاز دومین فصل گفتمان فرهنگی فرانسه – امارات متحده عربی معهء آقای نورالکعبی، وزیر فرهنگ و انکشاف علوم، به موزیم لوور ابوظبی نیز تشریف برد، و از باب نخست نمایشگاه موقت جدیدی بنام "قرابت ها و وابستگی های جاپانی" بازدید بعمل آورد. این نمایشگاه که به گفتمان هنری و فرهنگی میان جاپان و فرانسه اختصاص یافته است، آثار دوازده هنرمند قرون نُزدهم و بیستم میلادی که از کُلکسیون های موزیم لوور ابوظبی، موزیم اورسیِ، موزیم ملی هنرهای آسیایی – گیمهِ و همچنان از موزیم هنرهای تزئینی (ام.ای.دی.) به امانت گرفته شده است، معرفی کرده و به معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.

JPEG

متعاقباً، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت ملاقات با همهء اهل معارف و تقدیم مراتب موفقیت بمناسبت آغاز سال تعلیمی، از لیسه فرانسوی لویی ماسینیون یکی از شش نهاد شبکهء تدریس فرانسوی موجود در امارات متحده عربی، بازدید بعمل آورد. بالاخره، نامبرده به مصدر سیتی، شهر هوشمند و پایدار در محلی که شرکت های فرانسوی در تعهد امارات متحده عربی در راستای انکشاف انرژی های سبز و مبارزه علیه تغییر اقلیم کمک می کنند، رفت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/emirats-arabes-unis/evenements/article/deplacement-de-jean-yves-le-drian-aux-emirats-arabes-unis-04-09-18

تاریخ نشر 09/09/2018

قسمت بالایی صفحه