عزیمت سفیر فرانسه به ولایت پنجشیر [fr]

JPEG بازدید سفیر فرانسه از درهء پنجشیر

JPEG بازدید سفیر فرانسه از منزل شهید احمد شاه مسعود

JPEG سفیر فرانسه از قرأ و قصبات در کوه ها بازدید بعمل می آورد

JPEG ملاقات با یک مجاهد اسبق قهرمان مقاومت

JPEG بزکشی در ولسوالی پریان

JPEG بزکشی در ولسوالی پریان - سفیر فرانسه حین سلام و احوالپرسی با چاپندازان

JPEG جریان مسابقهء بازکشی در پریان

JPEG صرف غذای چاشت با شخصیت ها و باشندگان ولسوالی پریان که جهت تماشای مسابقهء بزکشی آمده بودند.

JPEG اشتراک سفیر فرانسه در مسابقهء بزکشی

JPEG سفیر فرانسه در مسابقهء بزکشی شرکت می نماید.

JPEG اشتراک سفیر فرانسه در مسابقهء بزکشی

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه