عزیمت سفیر فرانسه به ولایت نیمروز (۲۴ جولای ۲۰۱۸ / ۲ اسد ۱۳۹۷)

بروز سه شنبه ۲۴ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، جهت انجام یک سفر کاری و رسمی، عازم شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی افغانستان نیمروز گردید.

JPEG آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان از اردوگاه مهاجرین افغان واقع در نزدیکی خط مرزی با همسایه غربی کشور ایران بازدید بعمل آورد

آقای فرانسوا ریشیهِ از اردوگاه مهاجرین افغان واقع در نزدیکی خط مرزی با همسایه غربی کشور ایران بازدید بعمل آورد، و در آنجا روزگار رقتبار و وضعیت بد معیشتی اکثر این مهاجرینی را که اخیراً از جمهوری اسلامی ایران برگشته اند، از نزدیک مشاهده نمود. موصوف در محل و طی دید و وادیدهای کاری با آقایان انجِنیر محمد سمیع، والی ولایت نیمروز و حاجی گُل صافی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز در زمینه گفتگو و مشافهه مفصل نمود.

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان با آقای انجِنیر محمد سمیع، والی نیمروز امکانات توسعهء تعاون و امداد را در ولایت نیمروز مطمح بحث و مداقه قرار داد. محترم آقای انجِنیر محمد سمیع، والی ولایت نیمروز از جانب خویش نقش سالم انجمن های غیر حکومتی و دیگر سازمان ها را در امور مهاجرین ضروری و حیاتی توصیف نمود، و مخاطب اش را از تأمین شفافیت در امور محوله و حکومتداری خوب و موثر اطمینان داد.

JPEG زرنج - نیمروز

محترم حاجی گُل صافی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت نیمروز حین بازدید سفیر فرانسه از اردوگاه مهاجرین، توجه مشارالیه را به مشکلات و تکالیف عدیده ای که هر لحظه گریبانگیر مهاجرین عودت داده شده است، جلب نمود. نظر به سخنان محترم صافی به رسانه ها، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر جمهوری فرانسه ضمن ملاقات و تبادل نظریات با مقامات محلی اظهار داشت که در مرحلهء نخست بایست دو داکتر امراض روانی و عصبی (روانپزشک) برای مهاجرینی که بخصوص از بابت اعتیاد با مواد مخدر دچار اختلات اکثراً حاد روانی و روحی گردیده اند، به ولایت نیمروز فرستاد، و در مرحلهء ثانی گامی بسوی اتخاذ تصمیم در امر معاونت و امداد رسانی آینده به ایشان برداشته خواهد شد.

تاریخ نشر 25/07/2018

قسمت بالایی صفحه