عزیمت اِریک پُتی قوماندان پولیس و مسئول همکاری با پولیس افغانستان [fr]

بتاریخ 14 دسامبر 2015 (23 قوس 1394)، اِریک پُتی قوماندان پولیس، متخصص تخنیک بین المللی، متعهد در قراردادی با وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و وابسطه به بخش امنیت داخلی سفارت، بعد از دو سال ایفأی وظیفه بحیث مسئول همکاری با پولیس افغانستان، کشور را ترک نمود.

موصوف قبل از اینکه کابل را ترک کند، با اخذ مدال – ردیف طلا مربوط به امنیت داخلی وزارت امور داخله فرانسه از سوی اَتشه امنیت داخلی و تفویض مدال افتخاری پولیس ملی افغانستان از جانب جنرالان پولیس کشور، آقایان میرزا محمد یارمند مشاور وزیر داخله، علی اسدالله رئیس پولیس ترافیک و محبوب امیری رئیس عمومی اطفائیه و امنیت ملکی و همچنان بخاطر اجرأی خدمت به ملت افغان، با اهدأی ستایشنامه ای مستقیماً از جانب آقای نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان، مفتخر گردید.

JPEG

نامبرده حین برگشت به فرانسه دوباره به نهاد پولیس عدلی و قضأیی توظیف گردیده و با درنظرداشت و ارائهء حقوق بازنشستگی خویش، بالاخره سراز تاریخ اول جنوری 2016 (11 جدی 1394) بعد از 40 سال ایفأی خدمت در چوکات پولیس ملی، تقاعد می کند.

Crédit photo : Ambassade de France - JPEG

تاریخ نشر 12/01/2016

قسمت بالایی صفحه