عزیمت آقای ژان – ایوو لودریان به خلیج (۱۴ – ۱۶ جولای ۲۰۱۷ / ۲۳ – ۲۵ سرطان ۱۳۹۶)

بتاریخ ۱۵ و ۱۶ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ و ۲۵ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه عازم قطر، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی گردید.

JPEG

رئیس جمهور و وزیر جمهوری فرانسه تبادلات و مراودات را با شرکای مان و سران کشورهای عربی خلیج تشدید بخشیدند.

ما با درک و احساس نگرانی از بابت تشنجات کنونی مستولی بر ممالکی که با ایشان دارای روابط دوستانه و چشمگیر استیم، خواستار استقرار یک آرامش سریع بنفع همگانیم.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان طی این عزیمت اش آرزو داشت تا دیدگاه های ممالک مذکور را جمع آوری و سهم فرانسه را در وساطت جاری کشور کویت که از پشتیبانی تام مان برخوردار است، ارائه نماید. این اقدام با عین روحیه تلاش های بخرچ داده شده از سوی شرکای امریکایی، بریتانوی و آلمانی مان صورت پذیرفت ؛ وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه با شرکای مذکور در تماس دائمی است.

JPEG

آقای ژان –ایوو لودریان با مخاطبین اش از پیامدهای منفی و ناگوار این بحران در عرصه های دیپلوماتیک، سیاسی، اقتصادی و امنیتی یادآوری بعمل آورد. موصوف مجدداً تأکید ورزید که برای فرانسه تقویهء مبارزه با هراس افگنی و بخصوص بهبود نظم و ترتیب مبارزه علیه تمویل این پدیده شوم و علیه پخش و ترویج افکار و رویکارهای هراس افگنانه در اولویت امور قرار دارد. نامبرده اهمیت عملکرد شورای همکاری دول عربی خلیج را بگونهء متحدانه برضد این مصیبت و ایجاد دسته جمعی یک قطب ثبات در منطقه خاطر نشان نمود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/qatar/evenement-qatar/article/deplacement-de-jean-yves-le-drian-dans-le-golfe-14-16-07-17

تاریخ نشر 23/07/2017

قسمت بالایی صفحه