عرضهء ۵۰۰ مقطع تعلیمات مسلکی جدید برای کسب و کار و حرفه های آینده

خانم نجات والو – بالقاسم، وزیر معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات جمهوری فرانسه، بروز دوشنبه ۶ مارچ ۲۰۱۷ مصادف به ۱۶حوت ۱۳۹۵، برای آغاز سال تعلیمی ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، اتخاذ تصمیم بر گشایش ۵۰۰ مقطع تعلیمات جدید بگونهء متناوب را در لیسه های مسلکی اعلام نمود.

JPEG

تعلیمات حرفوی مذکور سکتورهای را مورد توجه قرار می دهد که پاسخگوی احتیاجات و نیازمندی های اقتصاد ما و اشتغالزا برای جوانان سرزمین فرانسه باشد. ارائهء خط راه مسلکی که بر اساس اصل توالی میان تدریسات عمومی و کارآموزی در شرکت و تصدی اهتمام و تدوین یافته است، هر سال به دستکم ۰۰۰ ۷۰۰ جوان وطن ما یک مسیری بصوب ادغام حرفوی موفقانه در جامعه یا دسترسی به پیگیری تحصیلات را تعیین می نماید.

JPEG خانم نجات والو – بالقاسم، وزیر معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات فرانسه

جهت معلومات مزید :
http://www.education.gouv.fr/cid113797/500-nouvelles-formations-professionnelles-pour-les-metiers-d-avenir.html

تاریخ نشر 14/03/2017

قسمت بالایی صفحه