عرضهء خدمات ملکی : استخدام ۰۰۰ ۵ جوان جهت امداد به استقبال و پذیرایی از مهاجرین

آقای لوران نونهِ، منشی دولت نزد وزیر امور داخله جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۶ اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۴ عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، برنامهء ملکی موسوم به "ولونتر" را جهت پیشبرد فعالیت های ادغامی بنفع مهاجرین آغاز کرد. ۰۰۰ ۵ فُرصت شغلی برای جوانان فرانسوی مدنظر گرفته شده است، و ۵۰۰ جوان مهاجر می توانند در برنامه متذکره اشتراک ورزند.

JPEG

تغییر نگاه به مهاجرت ها و تسهیل الحاق مهاجرین با جوامع میزبان

هیئت بین الوزارتی برای پذیرش و ادغام مهاجرین (دی-ائر) در مشارکت و همکاری آژانس عرضهء خدمات ملکی، یک برنامهء همسویی با تغییر، تحول و تبدیل نگاه جوانان به مهاجرت ها و تسهیل الحاق مهاجرین را تدوین و آماده کرد. آقای لوران نونهِ منشی دولت نزد وزیر امور داخله کشور در زمینه چنین گفت : "برای ما تسهیل دسترسی خارجیان به یافتن جایگاه و رسیدن به خودکفایی شان در داخل جامعهء فرانسوی یک اولویت محسوب می گردد."

چه نوع مأموریت هایی به جوانان پیشنهاد می گردد ؟

برای جوانان فرانسوی تبار، درگام نخست عملکردها بر تنظیم و انسجام جمعی یک مرکز پذیرایی یا اسکان موقت تمرکز می یابد. عملاً، جوانان مذکور باید فعالیت های فرهنگی را برای مهاجرین تعبیه دیده اجرا نمایند : کارگاه های فراگیری لسان فرانسوی، همراهی و کمک در کتابخانه ها و یاهم نمایش فیلم ها معهء گفتمان ها.

فصل دیگر مأموریت ها : کمک به طی مراحل اداری. گوش فرادادن به گفته ها و ناگفتنی های افراد، آگهی دهی به باشندگان درمورد حقوق شان، همراهی و همگامی مستقیم شخص موظف با مهاجرین حین طی مراحل امور اداری، تسیهل گشایش یک حساب بانکی وغیره.

راضاکاران جهت ایجاد سهولت به ادغام مهاجرین در نظم و ساختار فرانسوی، کاملاً بسیج استند. رضاکاران مذکور در بخش آشنایی و آموزش مهاجرین با ابزار معلوماتی، خاصتاً بمنظور اینکه آنها طی مراحل اداری امور مربوطه شان را از ورای خطوط مجازی به پیش بُرده بتوانند، سهم می گیرند.

مأموریت های پیشنهادی عنوانی رضاکاران مهاجر، در شش عرصه ذیل تمرکز دارد : فرهنگ و تفرج ها، معارف، محیط زیست، خاطره و شهروندی، همبستگی و یاهم ورزش. هدف تعیین شده برای این جوانان : ادغام شان در جامعهء فرانسوی با پیشبرد مأموریت های منافع عمومی و با تقویت مکالمه و تمرین روزمره لسان فرانسوی شان.

JPEG

۵۰۰ ۱ رضاکار در سال ۲۰۱۹ میلادی / ۱۳۹۸ هجری شمسی

منبعد، جوانان کشور درچوکات خدمات ملکی می توانند در بخش استقبالیه و پذیرایی از مهاجرین ایفای وظیفه نمایند. بتاریخ ۲۶ اکتوبر سال ۲۰۱۸ میلادی (۴ عقرب سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای لوران نونهِ، منشی دولت نزد وزیر امور داخله جمهوری فرانسه در مراسم آغاز برنامه بزرگ خدمات ملکی بنام "ولونتر" در آموزشگاه ملی هنرها و حرفه ها – (کنام) اشتراک ورزید.

برنامهء "ولونتر" در نخستین سال تشکیل اش، برای ۵۰۰ ۱ تبعهء جوان فرانسه مإموریت های برای تسهیل ادغام مردمانی را که به سرزمین فرانسه مواصلت نموده اند، پیشنهاد می کند. اما محتوای این نظم و نسق خدماتی درهمینجا خلاصه نمی شود : برنامه متذکره در ماه جنوری سال ۲۰۱۹ میلادی (جدی/دلو سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) بروی ۵۰۰ جوان مهاجر نیز گشایش می یابد، و در سال ۲۰۲۲ میلادی (سال ۱۴۰۱ هجری شمسی) ۰۰۰ ۵ جوان واجد شرایط و علاقه مند کار و خدمتگزاری خواهند توانست در زمینه تعهد بسپارند و گماشته شوند.

مأموریت های مسمأ به "ولونتر" حاوی هشت ماه معیاد خدمت بوده، برای افراد جوانیکه از ۱۸ تا ۲۵ سال عمر داشته باشند (تا سن ۳۰ سالگی برای جوانانیکه از معلولیت یا معیوبیت رنج می برند) و بدون قید و شرط کدام گواهینامه ای باز است. برای رضاکاران متعهد، ماهانه مبلغ ۵۷۷ یورو حق الزحمه پرداخت می گردد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.gouvernement.fr/service-civique-5-000-jeunes-pour-aider-a-l-accueil-des-refugies
https://www.gouvernement.fr/en/civic-service-5000-young-people-to-help-in-welcoming-refugees

تاریخ نشر 27/12/2018

قسمت بالایی صفحه