عربستان سعودی – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۳ آگست ۲۰۱۸ / اول سنبله ۱۳۹۷)

سوال : حکم جزأی مرگ بر پنج فعال حقوق بشر در عربستان سعودی صادر گردید. واکنش تان در زمینه چیست ؟

جواب : موضع مان در قبال جزأی مرگ همانند موقف شرکای اروپایی مان، از قبل خیلی مبرهن و شناخته شده است : جمهوری فرانسه مخالف جزأی مرگ است، و آنهم اگر در هر مکانی صورت گیرد و تحت هرگونه حالات و شرایطی اجرا گردد. جمهوری فرانسه جهت امحای جهانی این سزای ناعادلانه، غیرانسانی و ناکارآ، مصممانه و پیگیرانه متعهد است، و از تمامی دولی که هنوزهم جزأی مرگ را تعمیل می کنند، می طلبد تا یک روند استمهالی یا تعلیقی را در راستای محو قطعی این جزأی اشد راه اندازی نمایند.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/arabie-saoudite/evenements/article/arabie-saoudite-q-r-extrait-du-point-de-presse-23-08-18

تاریخ نشر 27/08/2018

قسمت بالایی صفحه