عراق – حمله بر افراد ملکی در شهر موصل (۲۵ اپریل ۲۰۱۷ / ۵ ثور ۱۳۹۶)

بتاریخ ۲۵ اپریل ۲۰۱۷ (۵ ثور ۱۳۹۶)، جنگجویان مربوط به گروه موسوم به دولت اسلامی "داعش" که خود شان را عساکر عراقی معرفی کرده بودند، دستکم ۱۵ تن از باشندگان را در بخش شهر کهنهء موصل به رگبار بستند. این بخش شهر موصل هنوز هم تحت تسلط دهشت افگنان قرار دارد.

GIF

فرانسه مراتب تأثر و اندوه عمیق خویش را در مقابل این عمل غیر قابل توصیف و توجیه ناپذیر ابراز می دارد. حمله متذکره یکبار دیگر وحشیگری و اندک ترین قایل شدن ارزشی به حیات یک انسان را از سوی سازمان دهشت افگنی به اثبات می رساند.

ما مراتب تسلیت و غمشریکی مان را با اقارب قربانیان تقدیم داشته و به مردم عراق از همبستگی کامل مان اطمینان می دهیم.

فرانسه تمامی تلاش های ممکنه بخرچ داده شده از سوی کشور عراق و قواه ائتلاف را در راستای آزادی شهر موصل که حتی الوسع سعی بعمل می آید تا با حفاظت از جان حداکثر ملکیان بدست آید، خاطر نشان می سازد. فرانسه حمایت خویش را از مقامات عراقی در نبرد علیه دهشت افگنی گروه "داعش" مجدداً تأیید نموده و هکذأ درکنار شرکای ائتلاف اش بسیج است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-attaque-contre-des-civils-a-mossoul-25-04-17

تاریخ نشر 30/04/2017

قسمت بالایی صفحه