عراق – بازپسگیری شهر حترا (۲۶ اپریل ۲۰۱۷ / ۶ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از بازپسگیری شهر حترا بتاریخ ۲۶ اپریل (۶ ثور) بوسیلهء نیروهای عراقی استقبال می کند. سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد (یونسکو) شهر حترا را درج میراث تاریخ جهان نموده است.

JPEG

شهر حترا همچون شهرهای موصل یا نیمرود که نمونه های تنوع فرهنگی شرق نزدیک اند، مطابق به تصمیم گروه دهشت افگن مبنی بر تخریب و محو میراث تاریخی مذکور، متحمل کارهای مخرب و تباه کن گروه "داعش" گردیده است.

ما جهت پشتیبانی از مقامات عراقی در مبارزه با دهشت افگنی، همراه با شرکای ائتلاف بین المللی مان علیه گروه دولت اسلامی "داعش" آماده و بسیج استیم.

فرانسه کاملاً در راستای مبارزه علیه تخریب و چور و چپاول گنجینه های باستانشناسی متعهد است. فرانسه همگام با امارات متحده عربی ابتکار برگزاری کنفرانس بین المللی ابوظبی مورخ ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۲ و ۱۳ قوس ۱۳۹۵) را درمورد میراث فرهنگی در معرض خطر واقع در ساحات جنگ روی دست گرفت. فرانسه با همکاری ایتالیا در ابتدا و آغاز قطعنامه شماره ۲۳۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارهء مبارزه علیه تخریب و تاراج گنجینه های باستانشناسی نیز قرار داشت.

کشورهای فرانسه و امارات متحده عربی به ادامهء امور یادشده، بتاریخ ۲۰ مارچ (۳۰ حوت) گذشته ایجاد رسمی اتحاد بین المللی برای محافظت از میراث تاریخی واقع در ساحات جنگ را اعلام کردند. این ساختار زمینهء تطبیق تدابیر عملی جهت حفظ و احیای آثار و بازمانده های فرهنگی را بنأ به تقاضای دولی که میراث تاریخی شان ضمن زد و خوردها خساره مند گردیده و صدمه دیده باشد، فراهم می سازد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-reprise-de-la-ville-de-hatra-26-04-17

تاریخ نشر 02/05/2017

قسمت بالایی صفحه