عراق – آغاز عملیات تهاجمی جهت باز پسگیری قسمت غربی شهر موصل (۱۹ فبروری ۲۰۱۷ / اول حوت ۱۳۹۵)

فرانسه از اعلامیهء آقای حیدر العبادی صدراعظم عراق بتاریخ ۱۹ فبروری (اول حوت) مبنی بر آغاز عملیات نظامی جهت فتح مجدد بخش غربی شهر موصل، استقبال می کند.

PNG

این تهاجم نظامی، بعد از آزادی مناطق شرقی شهر موصل در اثر شجاعت و کارایی نیروهای عراقی در ماه گذشته، باید اینبار منتج به رهایی این شهر از سیطرهء "داعش" و به پیگیری پیشرفت های چشمگیری که بعد از شروع عملیات علیه سازمان دهشتی افگنی در عراق بدست آمده است، گردد.

JPEG

فرانسه، درکنار شرکای ائتلاف بین المللی مان، به حمایت تام خویش از قواه مسلح عراق در مرحله دوم عملیات نجات دهی شهر موصل ادامه خواهد داد.

فرانسه آسیب پذیری مردم ملکی را تذکار داده و تأکید می ورزد که درمطابقت با حقوق بین المللی بشردوستانه، امر حفاظت از افراد ملکی تأمین گردد. فرانسه به پشتیبانی از کارکرد آژانس های بشردوستانه ملل متحد ادامه می دهد.

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه حین دیدار و گفتگوی دوجانبه با آقای حیدر العبادی، در شهر مونیخ آلمان حمایت فرانسه را از عراق در قبال مبارزه علیه دهشت افگنی و تلاش های نامبرده در مسیر عملی نمودن آشتی ملی که رکن بنیادی یک صلح پایدار در این سرزمین محسوب می گردد، یادآور شد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-lancement-de-l-offensive-pour-la-reprise-de-la-partie-occidentale-de

تاریخ نشر 22/02/2017

قسمت بالایی صفحه