عدم گسترش – سی و مین سالگرد ساختار نظارت بر فنآوری یا تِکنالوژی موشک ها (ام.تی.سی.ار.) (۱۲ – ۱۳ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۳– ۲۴ حمل ۱۳۹۶)

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، بروزهای ۱۲ و ۱۳ اپریل ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ و ۲۴ حمل ۱۳۹۶ هجری شمسی)، از کشورهای شریک در ساختار نظارت بر تِکنالوژی یا فنآوری موشک ها / راکت ها (ام.تی.سی.ار.) که اکنون از سی و مین سالگرد تأسیس اش تجلیل می کنیم، در شهر پاریس مشایعت و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

این ساختاری که از سوی اعضای گروه هفت کشور پیشرفته جهان "جی ۷"، جهت مبارزه با پخش موشک های محتملاً قادر به بُرد اسلحه تخریب و محو جمعی پایه گذاری شد، موثریت خویش را طی سه دهه اخیر با بطی ساختن توسعهء برنامه ها در عرصه متذکره، بخصوص در تطبیق داوطلبانه قواعد صادرات، به اثبات رسانید. ساختار مذکور نیز وسعت یافت، و امروز در سراسر قاره ها ۳۵ شریک و همکار دارد.

JPEG

فرانسه بمناسبت مراسم سی و مین سالروز این نهاد، از سهم موثر ساختار نظارت بر فنآوری یا تِکنالوژی موشک ها در راستای تأمین صلح و امنیت بین المللی استقبال و قدردانی می کند. در مقابل فعالیت های بالیستیکی بعضی ممالک که باعث بروز بی ثباتی می گردد، علی الخصوص کوریای شمالی، ایران و سوریه، ساختار نظارت برفنآوری موشک ها / راکت ها (ام.تی.سی.ار.) و امر تفتیش فنآوری ها یا تِکنالوژی های بالیستیکی، بیش از هر زمانی یک تعامل محوری جهت تأمین امنیت بین المللی بحساب می آید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-a-la-non-proliferation/article/non-proliferation-30e-anniversaire-du-regime-de-controle-de-la-technologie-des

تاریخ نشر 13/04/2017

قسمت بالایی صفحه